Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Najčastejšie kladené otázky

 1. Informácia o podmienkach odovzdania starého vozidla do autorizovaného zariadenia na spracovanie starých vozidiel.
 2. Ako postupovať pri vybavovaní povolenia na dovoz/vývoz, potvrdenia na opätovný vývoz exemplárov uvedených v prílohách nariadenia Rady (ES) č. 338/97 (podliehajúcich Dohovoru CITES), potvrdenia o udelení výnimky zo zákazu komerčných činností/súhlasu na premiestnenie a evidencia v rámci CITES?
 3. Ako postupovať pri výrube drevín?
 4. Ako postupovať pri vybavovaní žiadostí o povolenie výnimiek (príp. súhlasu) z územnej a druhovej ochrany?
 5. Kto môže žiadať a ako má postupovať pri vybavovaní žiadostí o finančný príspevok, prípadne náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania?

Na koho sa obrátiť v prípade nájdenia zraneného živočícha ?

 

Informácia o podmienkach odovzdania starého vozidla do autorizovaného zariadenia na spracovanie starých vozidiel

Podľa § 51 ods.2 zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) ak držiteľ starého vozidla nepreviedol toto vozidlo na iného na účely jeho využitia ako motorového vozidla, je povinný predložiť spolu so žiadosťou o vyradenie starého vozidla z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov okresnému dopravnému inšpektorátu potvrdenie o prevzatí starého vozidla vystavené spracovateľom tohto starého vozidla alebo osobou oprávnenou na spracovanie starých vozidiel v inom členskom štáte Európskej únie; v tom prípade držiteľ starého vozidla spolu s potvrdením predloží aj jeho úradne overený preklad.
Držiteľ starého vozidla nachádza staré vozidlo, ktoré je odpadom, povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie kompletného starého vozidla osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel podľa § 52a alebo spracovateľovi starých vozidiel. Podľa § 52 ods. 1, písm. l) zákona o odpadoch je spracovateľ starých vozidiel povinný prevziať vo svojej prevádzke staré vozidlo na spracovanie bez požadovania poplatku alebo inej platby od osoby, od ktorej ho prevzal.
Podľa § 52 ods. 2 zákona o odpadoch je spracovateľ starých vozidiel povinný vyplatiť kúpnu cenu držiteľovi starého vozidla alebo inej osobe, ktorá staré vozidlo odovzdala na spracovanie; touto povinnosťou môže poveriť osobu vykonávajúcu zber starých vozidiel (§ 52a).

 

Ako postupovať pri vybavovaní povolenia na dovoz/vývoz, potvrdenia na opätovný vývoz exemplárov uvedených v prílohách nariadenia Rady (ES) č. 338/97 (podliehajúcich Dohovoru CITES), potvrdenia o udelení výnimky zo zákazu komerčných činností/súhlasu na premiestnenie a evidencia v rámci CITES?


Žiadosť o vydanie povolenia na dovoz/vývoz či potvrdenia na opätovný vývoz je potrebné podávať na Ministerstve životného prostredia SR formou vyplneného tlačiva žiadosti, ktorého vzor je v Prílohe I nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 (tlačivo žiadosti je k dispozícii na stiahnutie na stránke www.cites.sk). Pokyny na vyplnenie tlačiva a vysvetlivky sa nachádzajú na jeho zadnej strane. Náležitosti podania žiadosti na vydanie povolenia na dovoz/vývoz či potvrdenia na opätovný vývoz sú uvedené v § 6 zákona č. 15/2005 Z. z. a § 2 vyhlášky MŽP SR č. 110/2005 Z. z. (požadované listinné doklady, ďalšie údaje). Podanie žiadosti je spoplatňované poplatkom v hodnote 66 EUR pre právnické osoby alebo 6,50 EUR pre fyzické osoby.
Poznámka:
Dovoz, vývoz, príp. opätovný vývoz sa týka pohybu exemplárov medzi SR a tzv. tretími krajinami, t.j. štátmi, ktoré nie sú členmi Európskej únie. V prípade pohybu v rámci Európskej únie sa v zmysle nariadení ES nejedná o dovoz, vývoz, príp. opätovný vývoz.
Žiadosť o vydanie potvrdenia o udelení výnimky zo zákazu komerčných činností/súhlasu na premiestnenie je potrebné podávať na Ministerstve životného prostredia SR formou vyplneného tlačiva žiadosti, ktorého vzor je v Prílohe V nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 (tlačivo žiadosti je k dispozícii na stiahnutie na stránke www.cites.sk). Pokyny na vyplnenie tlačiva a vysvetlivky sa nachádzajú na jeho zadnej strane. Náležitosti podania žiadosti na vydanie potvrdenia o udelení výnimky zo zákazu komerčných činností/súhlasu na premiestnenie sú uvedené v § 8 zákona č. 15/2005 Z. z. a § 4 vyhlášky MŽP SR č. 110/2005 Z. z. (požadované listinné doklady, ďalšie údaje). Podanie žiadosti je spoplatňované poplatkom v hodnote 66 EUR pre právnické osoby alebo 6,50 EUR pre fyzické osoby.
Každý držiteľ exemplára druhu uvedeného v prílohách A – D nariadenia Rady (ES) č. 338/97 môže požiadať Štátnu ochranu prírody SR Vedecký orgán CITES SR o pridelenie evidenčného čísla. Tlačivo žiadosti o pridelenie evidenčného čísla je k dispozícii na www.cites.sk Vedenie evidencie upravuje § 9, 10 a 11 a preukázanie o pôvode § 12 zákona č. 15/2005 Z. z. Spôsob vedenia evidencie a preukazovanie pôvodu závisí od konkrétneho druhu živočícha alebo rastliny a tiež od zaradenia druhu do príloh A – D nariadenia Rady (ES) č. 338/97. Doklady preukazujúce pôvod alebo registráciu exemplárov v zmysle národnej legislatívy (preukaz o pôvode alebo potvrdenie o registrácii) vydáva príslušný obvodný úrad životného prostredia.
Všetky platné právne predpisy upravujúce Dohovor CITES v SR, ako aj tlačivá žiadostí sú k dispozícii na www.enviro.gov.sk, prípadne na stránke Vedeckého orgánu SR www.cites.sk.

 


 

Ako postupovať pri výrube drevín?

Ak zákon o ochrane prírody neustanovuje inak, na výrub dreviny sa podľa § 47 ods. 3 prvá veta zákona o ochrane prírody vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody (obce).
Súhlas na výrub dreviny vydáva obec v súlade s § 47 a 48 zákona o ochrane prírody, a to formou rozhodnutia a na jeho vydanie sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Konanie týkajúce sa výrubu dreviny sa začína na základe písomnej žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
Náležitosti žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny sú uvedené v § 17 ods. 10 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „vyhláška“). Nevyhnutnou súčasťou žiadosti je súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu pozemku ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník (správca, nájomca).
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (Vzor žiadosti je uvedený v prílohe č. 1) obsahuje tieto náležitosti:

 1. meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,
 2. katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom drevina rastie, a kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne,
 3. súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom),
 4. špecifikáciu dreviny, ktorá sa ma vyrúbať, najmä jej druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu,
 5. odôvodnenie žiadosti.

Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu pozemku a po vyznačení dreviny určenej na výrub (§ 47 ods. 3 druhá veta zákona o ochrane prírody).
Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je podľa § 17 ods. 13 vykonávacej vyhlášky najmä preukázanie:

 1. zlého zdravotného stavu dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú pravdepodobnosť prežitia,
 2. nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch alebo
 3. narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny. 

Vzor žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny (rtf, 52 kB)

  


 

Ako postupovať pri vybavovaní žiadostí o povolenie výnimiek (príp. súhlasu) z územnej a druhovej ochrany?

V prípade, že právnická alebo fyzická osoba mieni vykonávať činnosť, ktorá je zakázaná v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, musí, ešte pred jej uskutočnením, požiadať o povolenie výnimky z tohto zákazu príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny. Povoliť výnimku z územnej ochrany môže v odôvodnenom prípade príslušný krajský úrad životného prostredia. V zóne A a B chránených území a z druhovej ochrany môže povoliť výnimku odbor výkonu štátnej správy Ministerstva životného prostredia SR.
Zo žiadosti musí byť zrejmé, kto ju podáva, akej činnosti sa týka a čo sa navrhuje. Žiadosť musí byť, v prípade právnickej osoby, podpísaná štatutárom organizácie. Podanie žiadosti je spoplatňované poplatkom v hodnote 66 EUR pre právnické osoby alebo 6,5 EUR pre fyzické osoby.
O povolenie výnimky žiadajú právnické osoby s právom výkonu poľovníctva. Ministerstvo môže po obdržaní žiadosti od takéhoto subjektu v odôvodnených prípadoch povoliť výnimku z podmienok ochrany chránených druhov, vybraných druhov rastlín a vybraných druhov živočíchov, a to len v prípade, že neexistuje iná alternatíva a výnimka neohrozí zachovanie populácií dotknutých druhov; ak ide o druhy vtákov a vybrané druhy živočíchov uvedené v osobitnom predpise (§ 57 zákona č. 274/2009 Z.z.), výnimku na ich lov povoľuje ministerstvo pôdohospodárstva.
Výnimku možno povoliť

 1. v záujme ochrany dotknutých druhov alebo ochrany prírodných biotopov,
 2. pri predchádzaní závažných škôd na úrode, hospodárskych zvieratách, lesoch, chove rýb, vodnom hospodárstve a ak sa výnimka nevzťahuje na druhy voľne žijúcich vtákov, aj pri predchádzaní závažných škôd na inom type majetku,
 3. v záujme verejného zdravia alebo verejnej bezpečnosti ľudí a ak sa výnimka nevzťahuje na druhy voľne žijúcich vtákov, aj v záujme iných nevyhnutných dôvodov vyššieho verejného záujmu vrátane tých, ktoré majú sociálny alebo hospodársky charakter a tých ktoré majú priaznivé dôsledky zásadného významu na životné prostredie,
 4. na účely výskumu a vzdelávania, obnovy populácie dotknutých druhov a ich navrátenia do biotopov alebo na ich pestovanie alebo chov v ľudskej opatere nevyhnutný na tieto účely,
 5. na odber, odchyt alebo držbu jedincov v malom počte za prísne kontrolovaných podmienok, na selektívnom základe a v obmedzenom rozsahu.

 

Ministerstvo po obdŕžaní žiadosti na usmrtenie chráneného živočícha preskúmava jej odôvodnenosť prostredníctvom odbornej organizácie ochrany prírody a krajiny – Štátnej ochrany prírody SR a na jeho základe, dodržiavajúc podmienky vyššie uvedené, rozhoduje v lehotách určených v § 85 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

 


 

Kto môže žiadať a ako má postupovať pri vybavovaní žiadostí o finančný príspevok, prípadne náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania?

Žiadateľ, ktorému môže byť poskytnutý finančný príspevok musí byť:

 

 1. vlastníkom pozemku, budovy alebo podzemného priestoru
 2. správcom pozemku, budovy alebo podzemného priestoru
 3. nájomcom pozemku, budovy alebo podzemného priestoru pričom sa zabezpečia opatrenia týkajúce sa starostlivosti o pozemok, budovu alebo podzemný priestor v chránenom areáli, prírodnej rezervácií, prírodnej pamiatke, národnej prírodnej pamiatke a chránenom vtáčom území, v navrhovanom území európskeho významu, s výskytom chráneného stromu alebo s výskytom chránených druhov živočíchov a rastlín.

 

Podkladom pre poskytnutie finančného príspevku je písomná žiadosť oprávnenej osoby, ktorá musí obsahovať tieto náležitosti:

 

 1. identifikačné údaje žiadateľa:
  1. ak je žiadateľom fyzická osoba meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu na území SR alebo bydliska v niektorom z členských štátov EÚ
  2. ak je žiadateľom fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba názov (obchodné meno), doklady potvrdzujúce právnu subjektivitu žiadateľa (najmä doklad o zriadení alebo založení žiadateľa, notársky overený výpis z obchodného alebo živnostenského registra, nie starší ako 6 mesiacov), identifikačné číslo, adresu miesta podnikania fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie alebo sídla právnickej osoby.
 2. určenie predmetu žiadosti, kde budú vykonávané navrhované opatrenia
 3. identifikáciu miesta výkonu opatrení
  1. ak ide o pozemky: č. parcely, výmera, druh pozemku, k.ú., obec, okres (ak sa opatrenie nebude vykonávať na celej parcele, alebo v celom chránenom území, vyznačí sa miesto výkonu opatrení na mapovom podklade).
  2. ak ide o objekty: evidenčné číslo, súpisné číslo, účel využitia objektu, č. parcely, k.ú., obec, okres;
  3. ak ide o podzemné priestory: označenie priestoru, č. parcely, k.ú., obec, okres;
 4. popis opatrení na udržanie alebo dosiahnutie priaznivého stavu časti krajiny;
 5. plánovanú dobu vykonávania opatrení;
 6. doklady preukazujúce oprávnenosť na poskytnutie finančného príspevku
 7. kalkuláciu nákladov 

Na koho sa obrátiť v prípade nájdenia zraneného živočícha ?

Ak občan nájde zraneného živočícha je potrebné oznámiť to chovnej a rehabilitačnej staníci prvého kontaktu. Zoznam týchto staníc nájdete na našej stránke: Rehabilitačné a chovné stanice na Slovensku.