Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Štatút

Štatút ministerstva životného prostredia SR (pdf, 273 kB)

 

 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Čl. l

Základné ustanovenia

 1. Štatút Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „štatút") na základe zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov podrobnejšie vymedzuje úlohy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a ustanovuje zásady jeho činnosti, zásady jeho vnútornej organizácie a vzťahy ministerstva k ostatným ústredným orgánom štátnej správy a ďalším orgánom a organizáciám.1)
 2. Ministerstvo je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky.2)
 3. Úlohy, zásady činnosti a zásady organizácie ministerstva uvedené v štatúte sú záväzné pre vydanie jeho organizačného poriadku. 
 4. Ministerstvo je právnická osoba, 3) ktorá v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene. 
 5. Ministerstvo je služobným úradom.4)
 6. Sídlom ministerstva je Bratislava.

Čl. 2

Pôsobnosť ministerstva

 1. Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia5) (ďalej len „starostlivosť o životné prostredie“) vrátane 
  • a) ochrany prírody a krajiny,6)
  • b) vodného hospodárstva,7) ochrany pred povodňami,8) ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania a rybárstva9) okrem akvakultúry a morského rybolovu,
  • c) ochrany ovzdušia, ozónovej vrstvy a klimatického systému Zeme,10)
  • d) ekologických aspektov územného plánovania,11)
  • e) odpadového hospodárstva,12)
  • f) posudzovania vplyvov na životné prostredie,13)
  • g) zabezpečovania jednotného informačného systému o životnom prostredí a plošného monitoringu,14)
  • h) geologického výskumu a prieskumu,15)
  • i) ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín,16)
  • j) geneticky modifikovaných organizmov,17)
  • k) obchodovania s emisnými kvótami,18)
  • l) obalov a odpadov z obalov,19)
  • m) zriaďovania, rozvoja a prevádzkovania verejných vodovodov a verejnej kanalizácie,20)
  • n) integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia,21)
  • o) hodnotenia a stratégie obmedzovania environmentálnych rizík chemických látok,22)
  • p) prevencie závažných priemyselných havárií,23)
  • q) environmentálneho označovania produktov,24)
  • r) environmentálneho overovania a auditu,25)
  • s) bilancovania zásob nerastov, zisťovania, registrácie, zabezpečovania a likvidácie starých banských diel a ich následkov,26)
  • t) nakladania s ťažobným odpadom,27)
  • u) zabezpečovania environmentálnej výchovy, vzdelávania a propagácie,28) 
  • v) riadenia, koordinácie, implementácie, zabezpečenia prípravy realizácie a kontroly realizácie environmentálnych programov podporovaných zo štátneho rozpočtu, fondov Európskej únie a iných zdrojov a podpory zlepšenia environmentálnej infraštruktúry v rámci plnenia úloh súvisiacich s hlavnými cieľmi podpory regionálneho rozvoja,29)
  • w) prevencie a nápravy environmentálnych škôd,30)
  • x) perzistentných organických látok,31)
  • y) priemyselných emisií,32)
  • z) národnej infraštruktúry pre priestorové informácie.33)
 2. V rozsahu svojej pôsobnosti ministerstvo zriaďuje osobitné odborné organizácie, ktorými sú rozpočtové a príspevkové organizácie, ak osobitný predpis neustanovuje inak, a zakladá iné právnické osoby. 
Čl. 3

Hlavné úlohy ministerstva

 1.  Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie 
  • a) vypracúva environmentálne koncepcie a návrhy zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,34)
  • b) vykonáva štátnu správu starostlivosti o životné prostredie v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi,35)
  • c) vykonáva štátny dozor v oblasti starostlivosti o životné prostredie,36)
  • d) riadi a kontroluje výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, ktorú vykonávajú krajské úrady životného prostredia (ďalej len „krajský úrad“)a Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“), plní funkciu ich zriaďovateľa a preskúmava ich rozhodnutia,37)
  • e) zriaďuje osobitné odborné organizácie ministerstva a stále alebo dočasné pracoviská krajského úradu a obvodného úradu životného prostredia (ďalej len „obvodný úrad“) mimo sídla krajského úradu a obvodného úradu a dáva súhlas krajským úradom na zriadenie osobitných odborných organizácií38) a zakladá iné právnické osoby,39)
  • f) zabezpečuje v spolupráci s príslušnými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy odbornú prípravu zamestnancov krajských úradov, obvodných úradov, inšpekcie, obcí, ako aj overovanie ich kvalifikačných predpokladov na výkon niektorých funkcií,40)
  • g) overuje odbornú spôsobilosť a vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti zamestnancov a iných osôb podľa osobitných predpisov,41)
  • h) v rozsahu vymedzenej pôsobnosti zabezpečuje aj úlohy súvisiace s členstvom v Európskej únii, s dojednávaním a vykonávaním medzinárodných zmlúv, s rozvojom medzištátnych vzťahov a medzinárodnej spolupráce vrátane úloh, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z medzinárodných zmlúv, ako aj z jej členstva v medzinárodných organizáciách,42)
  • i) zabezpečuje medzištátnu, cezhraničnú a medziregionálnu spoluprácu environmentálneho rozvoja v rámci trvalo udržateľného rozvoja,43)
  • j) vypracúva návrhy opatrení starostlivosti o životné prostredie a na obmedzovanie vplyvov poškodzovania životného prostredia, zabezpečuje a kontroluje ich realizáciu,44)
  • k) plní funkciu riadiaceho alebo sprostredkovateľského orgánu a platobnej jednotky pre environmentálne programy a projekty vrátane vypracúvania programov, zabezpečovania výberu projektov a využívania finančných prostriedkov,45)
  • l) plní úlohu riadiacich orgánov, národných orgánov a platobnej jednotky operačných programov, jednotného programového dokumentu a iniciatív Spoločenstva v pôsobnosti ministerstva, v oblasti životného prostredia zahraničných environmentálnych projektov gestorovaných a financovaných v rámci alebo s pomocou Európskej únie, jej programov a organizácií, resp. ďalších medzinárodných integračných zoskupení, medzinárodných organizácií a programov, ako aj projektov gestorovaných a financovaných v rámci bilaterálnej medzinárodnej spolupráce v podmienkach ministerstva,46)
  • m) vytvára podmienky pre vedecko-výskumnú činnosť v organizáciách riadených ministerstvom, analyzuje a hodnotí jej výsledky, vytvára podmienky pre ich uplatnenie a koordinuje zapájanie vedecko-výskumných pracovísk do dvojstrannej a mnohostrannej medzinárodnej a výskumnej spolupráce,
  • n) sprístupňuje informácie o životnom prostredí.47)
 2.  Pri zabezpečovaní úloh ministerstvo
 • a) spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré sa podieľajú na plnení úloh vo veciach starostlivosti o životné prostredie,48)
 • b) koordinuje spoluprácu ústredných orgánov štátnej správy a medzinárodnú spoluprácu pri plnení úloh vo veciach starostlivosti o životné prostredie.49)
Čl. 4

Iné úlohy ministerstva

Ministerstvo v rozsahu svojej pôsobnosti ďalej plní aj iné úlohy
 • a) vo vzťahu k štátnemu rozpočtu,2)
 • b) pri správe majetku štátu50) a verejnom obstarávaní,51)
 • c) pri prevode majetku štátu na iné subjekty,52)
 • d) na úseku kontrolnej činnosti, vnútorného a vládneho auditu,53) vybavovania petícií a sťažností,54)
 • e) na úseku obrany55) a bezpečnosti štátu,56)
 • f) na úseku ochrany utajovaných skutočností,57)
 • g) na úseku krízového riadenia,58)
 • h) na úseku hospodárskej mobilizácie59) a civilnej ochrany obyvateľstva,60)
 • i) na úseku kritickej infraštruktúry,61)
 • j) v sprístupňovaní informácií podľa osobitného predpisu,47)
 • k) na úseku medzinárodných vzťahov vrátane zabezpečovania úloh vyplývajúcich z členstva v Európskej únii,49)
 • l) v oblasti rozvoja jednotného informačného systému, 62)
 • m) ustanovené inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a uzneseniami vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“),
 • n) služobného úradu.4)
Čl. 5

Zásady činnosti ministerstva

 1. Ministerstvo sa pri plnení úloh riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, právne záväznými aktmi Európskej únie, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, uzneseniami vlády, týmto štatútom a organizačným poriadkom ministerstva, smernicami a internými normatívnymi aktmi ministerstva a plánom hlavných a legislatívnych úloh ministerstva, ktorý nadväzuje na plán práce vlády a plán legislatívnych úloh vlády.
 2. Ministerstvo uplatňuje vo svojej činnosti formy a metódy práce, ktoré smerujú k racionalizácii a zvyšovaniu účinnosti tým, že
  • a) zabezpečuje odborný prístup k riešeniu problémov, ako aj systematickú kontrolu plnenia úloh,
  • b) spolupracuje s kanceláriou Národnej rady Slovenskej republiky pri predkladaní materiálov Národnej rade Slovenskej republiky a jej výborom a zabezpečuje k nim stanoviská,
  • c) úzko spolupracuje s ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, občianskymi združeniami a združeniami právnických osôb, zameranými na starostlivosť o životné prostredie, s ktorými si vymieňa potrebné informácie a podklady a prerokúva s nimi opatrenia, ktoré sa ich týkajú, 
  • d) využíva podnety a skúsenosti miestnych orgánov štátnej správy,
  • e) využíva poznatky vedeckých inštitúcií a výskumných pracovísk, zapája ich najmä do prác na riešení otázok koncepčnej povahy, spolupracuje so Slovenskou akadémiou vied, vysokými školami, výskumnými pracoviskami, občianskymi združeniami a nadáciami pri zabezpečovaní úloh tvorby a ochrany životného prostredia.
 3. Na spracovanie návrhov koncepčných materiálov a na zabezpečenie plnenia zásadných úloh ministerstva zriaďuje minister životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) svoje stále poradné orgány alebo dočasné poradné orgány.
Čl. 6

Organizácia ministerstva

 1. Ministerstvo riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister; minister je štatutárnym orgánom ministerstva.
 2. Ministra v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností štátny tajomník. Minister môže poveriť aj v iných prípadoch štátneho tajomníka, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Štátneho tajomníka vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra. V odôvodnených prípadoch môže vláda určiť, že na ministerstve pôsobia dvaja štátni tajomníci; minister určí, v ktorých otázkach a v akom poradí ho štátni tajomníci zastupujú.
 3. Úlohy spojené s uplatňovaním štátnozamestnaneckých a pracovnoprávnych vzťahov a s organizačným zabezpečením činnosti ministerstva ako služobného úradu plní vedúci služobného úradu, ktorý je služobne najvyšší vedúci zamestnanec v služobnom úrade; to neplatí vo vzťahu k vedúcemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade.63) Vedúceho služobného úradu vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra.4)
 4. Na ministerstve sú tieto stupne riadenia
  • a) minister,
  • b) štátny tajomník a vedúci služobného úradu,
  • c) generálny riaditeľ sekcie,
  • d) riaditeľ odboru,
  • e) vedúci oddelenia.
Čl. 7

Vnútorná štruktúra ministerstva

 1. Ministerstvo sa organizačne člení na sekcie, odbory alebo iné organizačné útvary. Sekcie sa členia na odbory, odbor sa môže členiť na oddelenia. Minister môže zriadiť samostatný odbor, oddelenie alebo iný špecializovaný útvar ministerstva.
 2. Sekcia je hlavným organizačným stupňom riadenia a rozhodovania, nositeľom úloh ministerstva podľa vymedzených okruhov špecifických odborných činností. Sekcia je organizačný útvar, v ktorom je zoskupená ucelená a komplexná oblasť odborných najmä koncepčných, metodických, správnych a kontrolných činností.
 3. Odbor je organizačný útvar, v ktorom sa zoskupuje väčší rozsah úzko súvisiacich odborných činností.
 4. Oddelenie je organizačný útvar, zabezpečujúci výkon užšieho rozsahu špecializovaných odborných činností.
 5. Iný špecializovaný útvar je organizačný útvar, ktorého pôsobnosť je zameraná na vymedzený úsek činnosti.
 6. Sekciu riadi generálny riaditeľ sekcie. Odbor riadi riaditeľ odboru. Oddelenie riadi vedúci oddelenia. Iný špecializovaný útvar riadi riaditeľ iného špecializovaného útvaru.
 7. Organizačnú štruktúru ministerstva, rozsah pôsobnosti, úlohy a vzájomné vzťahy organizačných útvarov ministerstva, rozsah oprávnení a zodpovednosti vedúcich zamestnancov upravuje organizačný poriadok ministerstva, ktorý vydáva minister.64)
Čl. 8

Vzťahy ministerstva k iným ministerstvám, ostatným ústredným orgánom štátnej správy a ďalším orgánom, fyzickým osobám a právnickým osobám

 1. (1) Ministerstvo pri plnení svojich úloh spolupracuje
  • a) v rozsahu svojej pôsobnosti s ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a ďalšími orgánmi a organizáciami, najmä pri plnení záväzkov vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii, pri príprave medzinárodných zmlúv a plnení záväzkov z nich vyplývajúcich, pri koordinácii postupu vo veciach spoločného záujmu,
  • b) s neštátnymi samosprávnymi inštitúciami zriadenými zákonom, s príslušnými odborovými orgánmi; s ďalšími samosprávnymi organizáciami, združeniami zamestnávateľov a zamestnancov, s občianskymi a inými združeniami, ktorých záujmy a aktivity súvisia s pôsobnosťou ministerstva a inými profesijnými, záujmovými a stavovskými organizáciami,
  • c) s bankami, vedeckými ústavmi, vysokými školami a univerzitami zameranými na ochranu a tvorbu životného prostredia vrátane jeho jednotlivých zložiek, zastupiteľskými orgánmi obcí, miest a vyšších územných celkov, zamestnávateľskými zväzmi, združeniami, úniami a asociáciami, vlastníckymi zväzmi a združeniami, zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky v zahraničí a zastupiteľskými úradmi cudzích štátov v Slovenskej republike, daňovými úradmi, poisťovňami, súdmi Slovenskej republiky, orgánmi Policajného zboru Slovenskej
  • republiky a orgánmi činnými v trestnom konaní.
 2. (2) Ministerstvo pri plnení úloh spolupracuje s 
  • a) Ministerstvom financií Slovenskej republiky najmä pri
  1. tvorbe návrhu štátneho rozpočtu a štátneho záverečného účtu a pri zúčtovaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom,
  2. realizácií rozpočtových opatrení,
  3. finančných vzťahoch s Európskou úniou,
  4. metodickej činnosti vo veciach účtovníctva, výkazníctva a rozpočtovníctva,
  5. zriaďovaní, zmene a zrušovaní rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií,
  6. príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov, opatrení a iných materiálov v súvislosti s ich rozpočtovými dôsledkami,
  7. uplatňovaní ekonomických nástrojov na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie,
  8. príprave návrhu platidiel s environmentálnou tematikou,
  9. vývoze, dovoze a tranzite ohrozených druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín,
  10. výkone finančnej kontroly a vnútorného a vládneho auditu ministerstva vrátane auditu finančných prostriedkov poskytnutých z Európskej únie,
  11. plnení úloh v oblasti regulácie zamestnanosti a úloh súvisiacich s koncepciou a realizáciou mzdového vývoja,
  12. správe majetku štátu podľa osobitného zákona.50)
  • b) Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky najmä pri
  1. ochrane všetkých zložiek životného prostredia v priemyselných odvetviach, najmä v energetike, teplárenstve, celulózovo-papierenskom priemysle, hutníctve, pri spracúvaní ropy a v chemickom priemysle,
  2. zabezpečovaní environmentálne vhodnej priemyselnej produkcie a jednotlivých produktov a pri environmentálnom hodnotení a označovaní produktov v Slovenskej republike,
  3. 3. zabezpečovaní identifikácie a realizácie environmentálne a ekonomicky najvýhodnejších projektov zameraných na redukciu emisií alebo zvyšovanie záchytov látok znečisťujúcich ovzdušie, spôsobujúcich zmenu klímy a poškodzujúcich ozónovú vrstvu Zeme,
  4. posudzovaní návrhov zásadných rozvojových koncepcií, všeobecne záväzných právnych predpisov a pripravovaných stavieb, zariadení a iných činností pred rozhodnutím o ich povolení v jeho pôsobnosti,
  5. podpore rozširovania najlepších dostupných techník,
  6. hodnotení a regulácii rizík dovozu vybraných nebezpečných látok a vybraných nebezpečných zmesí a vybraných nebezpečných látok a vybraných nebezpečných zmesí podliehajúcich PIC postupu,
  7. spracúvaní podkladov na racionálne využívanie a ochranu ložísk nerastných surovín,
  8. rozhodovaní o priemyselnom využívaní výsledkov geologického výskumu a prieskumu tepelnej energie zemskej kôry,
  9. využívaní výsledkov geologického výskumu a prieskumu nerastných surovín jednotlivých regiónov Slovenskej republiky na rozvoj hospodárstva Slovenskej republiky,
  10. rozhodovaní o pochybnostiach, či ide o banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom,
  11. vedení registra starých banských diel a ich využitia pre ukladanie odpadov,
  12. vývoze, dovoze a tranzite odpadov a ohrozených druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín,
  13. schvaľovaní návrhov na odpis zásob výhradných ložísk,
  14. plnení úloh a opatrení hospodárskej mobilizácie,
  15. tvorbe a implementácii právnych predpisov na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie pri znižovaní skleníkových plynov,
  16. realizácii Národného akčného plánu pre zelené verejné obstarávanie v Slovenskej republike,
  17. tvorbe a realizácii programov týkajúcich sa environmentálnych záťaží.
  • c) Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky najmä pri
  1. posudzovaní návrhov zásadných rozvojových koncepcií, všeobecne záväzných právnych predpisov a pripravovaných stavieb, zariadení a iných činností pred rozhodnutím o ich povolení v jeho pôsobnosti,
  2. budovaní integrovaného informačného systému miestnej štátnej správy,
  3. otázkach týkajúcich sa správy registratúry písomností,
  4. ochrane pred povodňami a negatívnymi dopadmi svahových deformácií (zosuvy),
  5. civilnej ochrane obyvateľstva a pri plnení úloh pre Výbor Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre civilné núdzové plánovanie, 
  6. zabezpečovaní úloh týkajúcich sa prevencie kriminality, potláčania trestnej činnosti a boja s organizovaným zločinom v oblasti životného prostredia; tieto úlohy plní ministerstvo aj prostredníctvom svojich zástupcov v multidisciplinárnej integrovanej skupine odborníkov zameranej na elimináciu environmentálnej kriminality zriadenej pri medzirezortnom koordinačnom orgáne pre boj so zločinnosťou (MEKO),
  7. krízovom riadení,
  8. ochrane kritickej infraštruktúry.
  • d) Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky najmä pri
  1. tvorbe a realizácii štátnej environmentálnej politiky s cieľom dosiahnutia environmentálnej bezpečnosti Slovenskej republiky, ochrane pôdy pred degradáciou, zachovaní biologickej rozmanitosti, ochrane a racionálnom využívaní prírodných zdrojov a optimalizácii priestorovej štruktúry a využívania krajiny, 
  2. zabezpečovaní programov, akčných plánov a úloh pre znižovanie environmentálnych rizík v oblasti emisií, používania prípravkov na ochranu rastlín, biocídov, uvoľňovania geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia, nebezpečných chemických látok, odpadového hospodárstva, kalov a ostatných odpadov,
  3. spracúvaní koncepcií ochrany životného prostredia, environmentálnych štúdií, dokumentácie ochrany prírody a krajiny, generelov a ďalších materiálov dotýkajúcich sa odvetví pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,
  4. zabezpečovaní jednotného informačného systému o životnom prostredí, prepojenia parciálnych informačných systémov a pri zabezpečovaní plošného monitoringu na území štátu,
  5. zabezpečovaní úloh vyplývajúcich z Programu rozvoja vidieka,
  6. plnení úloh a záväzkov Slovenskej republiky v oblasti ochrany poľnohospodárskej pôdy, lesných pozemkov a zložiek životného prostredia vyplývajúcich z plnenia záväzkov Slovenskej republiky v rámci medzinárodných a medzištátnych zmlúv, dohovorov a projektov environmentálneho charakteru,
  7. uplatňovaní zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, pri navrhovaní stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde a lesných pozemkoch, a projektov pripravovaných v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,
  8. príprave a realizácii Návrhu aktualizácie postupnosti (Roadmap) implementácie Akčného plánu pre environmentálne technológie v Slovenskej republike,
  9. pozemkových úpravách,
  10. koordinácii úloh súvisiacich s geneticky modifikovanými organizmami z pozície členstva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v Komisii pre biologickú bezpečnosť pri Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky,
  11. procese implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/60/ES, ktorá ustanovuje rámec pre politiku spoločenstva v oblasti vôd, 
  12. hodnotení rizík prípravkov na ochranu rastlín na životné prostredie,
  13. projektoch protipovodňových opatrení.
  • e) Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky najmä pri
  1. navrhovaní koncepcie politiky zamestnanosti v rezorte životného prostredia a pri navrhovaní opatrení na podporu vytvárania a udržania pracovných príležitostí,
  2. tvorbe politiky trhu práce a jej zabezpečovaní a pri tvorbe programov podpory zamestnanosti, 
  3. zvyšovaní úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s vytváraním zdravého pracovného prostredia ako súčasti životného prostredia,
  4. formulovaní zásad tvorby bezbariérového životného prostredia pre zdravotne postihnuté osoby,
  5. riešení otázok pracovnoprávnych vzťahov, štátnozamestnaneckých vzťahov a právnych vzťahov pri výkone prác vo verejnom záujme, vrátane odmeňovania,
  6. riešení otázok v oblasti sociálneho poistenia, starobného dôchodkového poistenia, doplnkového dôchodkového poistenia, sociálnej pomoci a pomoci v hmotnej núdzi,
  7. plnení úloh v oblasti štátnej rodinnej politiky a pri rozvoji ľudských zdrojov,
  8. starostlivosti o životné prostredie v oblasti protihavarijnej prevencie,
  9. realizácií Národného akčného plánu pre zelené verejné obstarávanie v Slovenskej republike.
  • f) Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky najmä pri 
  1. ustanovovaní požiadaviek na dopravné prostriedky z hľadiska škodlivých účinkov na životné prostredie,
  2. hodnotení zámerov rozvoja dopravy z hľadiska jej pôsobenia na životné prostredie,
  3. posudzovaní návrhov zásadných rozvojových koncepcií, všeobecne záväzných právnych predpisov a pripravovaných stavieb, zariadení a iných činností pred rozhodnutím o ich povolení v jeho pôsobnosti,
  4. príprave návrhov poštových známok s environmentálnou tematikou,
  5. tvorbe štátnej environmentálnej politiky z hľadiska znižovania negatívnych účinkov stavebnej činnosti,
  6. zabezpečovaní úloh súvisiacich s cieľmi podpory regionálneho rozvoja,
  7. vypracúvaní a uskutočňovaní národného plánu operačných programov a regionálnych operačných programov,
  8. využívaní finančných prostriedkov z fondov Európskej únie,
  9. spracúvaní koncepcií a plánov geologického prieskumu a programov týkajúcich sa problematiky environmentálnych záťaží,
  10. riešení otázok v oblasti stavebných výrobkov a stavebných materiálov používaných pri výstavbe,
  11. plánovaní a vykonávaní ťažobnej činnosti vo väzbe na tvorbu a ochranu životného prostredia a pri odstraňovaní následkov ťažobnej činnosti rekultiváciou z hľadiska zachovania a ochrany prírodného prostredia,
  12. spracúvaní územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, projektovej dokumentácie a pri riešení otázok vyplývajúcich z pôsobnosti orgánov štátnej vodnej správy ako špeciálnych stavebných úradov vo väzbe na zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon),
  13. spracúvaní a realizácii koncepcií rozvoja územných celkov, najmä z hľadiska využívania zdrojov nerudných surovín,
  14. posudzovaní návrhov zásadných rozvojových koncepcií, všeobecne záväzných právnych predpisov a pripravovaných stavieb, zariadení a iných činností pred rozhodnutím o ich povolení v jeho pôsobnosti,
  15. posudzovaní vplyvov rozvojových zámerov cestovného ruchu, zameraných na lokality svetového dedičstva a na životné prostredie národných parkov, chránených krajinných oblastí a ostatných chránených území a ich ochranných pásiem.
  • g) Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky najmä pri
  1. koncipovaní výskumno - vývojovej činnosti a výučby z hľadiska starostlivosti o životné prostredie,
  2. príprave učebníc s environmentálnym zameraním,
  3. príprave návrhov štátnych programov výskumu a vývoja a štátnych programov rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja,
  4. vypracúvaní návrhu národného programu rozvoja vedy a techniky na príslušný rozpočtový rok.
  • h) Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky najmä pri
  1. ochrane pamiatkového fondu a kultúrneho dedičstva,
  2. mimoškolskej environmentálnej výchove, umení, knižnej kultúre a filmovej tvorbe,
  3. múzejnej činnosti s environmentálnym zameraním.
  • i) Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky najmä pri
  1. realizovaní Národného programu podpory zdravia a Akčného plánu pre prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky,
  2. výpočte prírodných a využiteľných zdrojov minerálnych vôd a určovaní ochranných pásiem prírodných liečivých a prírodných minerálnych zdrojov,
  3. určovaní povolených hodnôt záťaže jednotlivých zložiek životného prostredia z hľadiska dosahov na zdravie človeka,
  4. zabezpečovaní podmienok na výkon regeneračných a rekondičných pobytov a speleoterapie v osobitne na to určených jaskynných priestoroch,
  5. prieskume v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov,
  6. identifikácii vôd vhodných na kúpanie,
  7. vydávaní opatrení na dosiahnutie požadovanej kvality vody vhodnej na kúpanie a pri vytváraní a zachovaní profilov vôd vhodných na kúpanie, 
  8. výbere, ochrany a využívaní vodárenských zdrojov vhodných na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou,
  9. posudzovaní návrhov zásadných rozvojových koncepcií, všeobecne záväzných právnych predpisov a pripravovaných stavieb, zariadení a iných činností pred rozhodnutím o ich povolení v jeho pôsobnosti,
  10. podpore rozširovania najlepších dostupných technológií.
  • j) Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky najmä pri
  1. plnení úloh vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii,
  2. plnení záväzkov zo vzťahu s Európskou úniou, príprave stanovísk Slovenskej republiky k formálnym oznámeniam a odôvodneným stanoviskám Európskej komisie vydaným v súvislosti s konaniami vedenými podľa článku 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
  3. plnení úloh vyplývajúcich z členstva v Komisii pre záležitostí Európskej únie 1, príprave inštrukcií pre rokovanie zástupcov Slovenskej republiky v rámci Výboru stálych zástupcov (COREPER),
  4. príprave, prerokúvaní, uzatváraní, vykonávaní a vypovedaní medzinárodných zmlúv,
  5. vypracúvaní zamerania zahraničnej politiky Slovenskej republiky vrátane analýzy dosiahnutých výsledkov a jej realizácie,
  6. zabezpečovaní aktivít rezortu vo vzťahu k medzinárodným organizáciám, inštitúciám  a integračným zoskupeniam pri zastupovaní na medzinárodných podujatiach,
  7. organizovaní rezortných aktivít so zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky v zahraničí a so zastupiteľskými úradmi iných štátov pôsobiacich v Slovenskej republike.
  • k) Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky najmä pri
  1. tvorbe právnych predpisov upravujúcich trestný postih za zásahy do životného prostredia a iných právnych predpisov pre životné prostredie,
  2. zabezpečovaní úloh týkajúcich sa Národného programu v oblasti boja proti korupcii za životné prostredie v zmysle platných uznesení vlády,
  3. zabezpečení zastupovania Slovenskej republiky pred Súdnym dvorom Európskej únie.
  • l) Ministerstvom obrany Slovenskej republiky najmä pri 
  1. zabezpečovaní realizácie sanačných prác pri odstraňovaní environmentálnych záťaží v zmysle platných uznesení vlády,
  2. tvorbe a rozpracovaní štátnej environmentálnej politiky z hľadiska znižovania negatívnych účinkov prevádzky vojenskej techniky na životné prostredie,
  3. zabezpečovaní jednotného informačného systému o životnom prostredí a plošného monitoringu na území štátu,
  4. poskytovaní meteorologických a hydrologických informácií,
  5. plnení úloh pre Výbor Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre obranné plánovanie,
  6. posudzovaní návrhov zásadných rozvojových koncepcií, všeobecne záväzných právnych predpisov a pripravovaných stavieb, zariadení a iných činností pred rozhodnutím o ich povolení v jeho pôsobnosti.
 3. Ministerstvo ďalej spolupracuje s týmito ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy najmä
 • a) Úradom vlády Slovenskej republiky najmä pri
  1. plnení úloh štátnej správy,
  2. výkone kontrolnej činnosti ministerstva, zisťovaní nezrovnalostí pri poskytovaní a čerpaní finančných prostriedkov v spolupráci s Európskym úradom boja proti podvodom (OLAF), pri vybavovaní petícií, sťažností a podnetov fyzických osôb a právnických osôb,65)
  3. zabezpečovaní úloh obrany a ochrany,
  4. tvorbe a zabezpečovaní úloh prevádzkovania informačného systému medzi štátnymi orgánmi (elektrické prepojenie sieťou GOVNET),
  5. kontrole plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády,
  6. tvorbe a prekladaní materiálov na rokovanie vlády a jej poradných orgánov;
 • b) Štatistickým úradom Slovenskej republiky najmä pri poskytovaní sociálno-ekonomických a environmentálnych informácií spracovaných v oblasti pôsobnosti ministerstva alebo potrebných pre jeho činnosť;
 • c) Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky najmä pri
  1. riešení problematiky geologického výskumu a prieskumu súvisiaceho s trvalým úložiskom vysokoaktívnych rádioaktívnych odpadov a vyhoreného jadrového paliva,
  2. riešení problematiky uvádzania nízkoaktívnych rádioaktívnych odpadov do životného prostredia,
  3. aplikácii osobitného predpisu66) na stavby jadrových zariadení a činnosti v nich, 
  4. prevencii a ochrane obyvateľstva a životného prostredia pred jadrovými a radiačnými haváriami a tvorbe informačného systému o území, použiteľného v prípade normálnych prevádzok jadrových zariadení i pri ich haváriách,
  5. posudzovaní návrhov zásadných rozvojových koncepcií, všeobecne záväzných právnych predpisov a pripravovaných stavieb, zariadení a iných činností pred rozhodnutím o ich povolení v jeho pôsobnosti;
 • d) Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky najmä pri
  1. rozvíjaní metód a využívaní výsledkov diaľkového prieskumu Zeme ako progresívnej zložky komplexného informačného systému o území,
  2. vydávaní geologických a iných špecializovaných máp a atlasov,
  3. štandardizácii geografických názvov a poskytovaní podkladov o vymedzení chránených území;
 • e) Národným bezpečnostným úradom najmä pri aplikácii osobitného predpisu pri ochrane utajovaných skutočností,57)
 • f) Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky najmä pri plnení povinností vyplývajúcich zo smernice Európskeho parlamentu a Rady č.98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov v znení smernice 98/48/ES,
 • g) Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a Radou pre reguláciu pri uplatňovaní osobitného predpisu67) v oblasti regulácie v sieťových odvetviach,
 • h) Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky najmä
  1. pri kontrole plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády,
  2. pri kontrole hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu a s majetkom v správe kapitoly ministerstva.

Záverečné ustanovenia 

Čl. 9

Zrušuje sa Štatút Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 773/2004 z 18. augusta 2004.

Čl. 10

Tento štatút schválila vláda uznesením vlády Slovenskej republiky č. 339/2011 z 26. mája 2011 a nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia.

 


 1. § 39 ods. 2 písm. a) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
 2. Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 3. § 35 ods. 1 zákona č. 575/2001 Z. z.
 4. Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršíchpredpisov.
 5. Napríklad § 16 zákona č. 575/2001 Z. z., § 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 6. Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
 7. Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
 8. Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.
 9. Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.
 10. Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov. Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.Zákon č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
 11. § 16 písm. d) zákona č. 575/2001 Z. z.
 12. Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení zákona 587/2004 Z. z.
 13. Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 14. § 16 písm. g) zákona č. 575/2001 Z. z., zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 15. Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.
 16. Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (ÚV EÚ L61 z 03.03.1997) v platnom znení. Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania Nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (ÚV EÚ L166 z 19.06.2006) v platnom znení. Nariadenie Komisie (ES) č. 997/2010 z 5. novembra 2010, ktorým sa pozastavuje dovoz exemplárov určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do Spoločenstva (ÚV EÚ L290 z 06.11.2010).
 17. Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.
 18. Zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 19. Zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 223/2001 Z. z.
 20. Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
 21. Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 22. § 20 zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).
 23. Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 24. Zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších predpisov.
 25. Zákon č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 26. Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.
 27. Zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 28. § 2 zákona č. 525/2003 Z. z.
 29. § 3 a §10 zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, § 9 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.
 30. Zákon č. 359/2007 Z. z o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 31. Zákon č. 127/2006 Z. z. o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 32. Zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 137/2010 Z. z.
 33. Zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie.
 34. § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 525/2003 Z. z.
 35. Napríklad zákon č. 24/2006 Z. z., zákon č. 543/2002 Z. z., zákon č. 223/2001 Z. z., zákon č. 151/2002 Z. z., zákon č. 261/2002 Z. z., zákon č. 245/2003 Z. z., zákon č. 119/2010 Z. z., zákon č. 569/2007 Z. z., zákon č. 364/2004 Z. z.
 36. § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 525/2003 Z. z.
 37. § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 525/2003 Z. z. 
 38. § 2 ods. 1 písm. f) a 3 ods. 5 zákona č. 525/2003 Z. z.
 39. § 4 ods. 1 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
 40. § 2 ods. 1 písm. i) zákona č. 525/2003 Z. z.
 41. Napríklad § 11 ods. 3 zákona č. 223/2001 Z. z., § 9 zákona č. 569/2007 Z. z., § 29 písm. m) zákona č. 137/2010 Z. z., § 12 ods. 6 zákona č. 261/2002 Z. z., § 9 zákona č. 313/1999 Z. z.
 42. § 35 ods. 4 zákona č. 575/2001 Z. z.
 43. § 3 ods. 2 písm. k) zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.
 44. § 3 ods. 2 písm. n) zákona č. 539/2008 Z. z.
 45. Zákon č. 539/2008 Z. z.
 46. Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov. Zákon č. 539/2008 Z. z. Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999. Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja.
 47. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 48. § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 525/2003 Z. z.
 49. § 2 ods. 2 písm. b) zákona č. 525/2003 Z. z.
 50. Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
 51. Zákon 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 52. §15 zákona č.111/1990 Zb. Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
 53. Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov. Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 54. Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.  Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.
 55. Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
 56. ) Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru.
 57. Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 58. Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.
 59. Zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady SR č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 60. Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
 61. Zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre.
 62. Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 63. § 12 ods. 1 zákona č. 400/2009 Z. z.
 64. § 5 ods. 5 zákona č. 575/2001 Z. z.
 65. Zákon č. 85/1990 Zb. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. Zákon č. 9/2010 Z. z.
 66. Zákon č. 24/2006 Z. z.
 67. § 12 ods. 2 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov. § 12 ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z.