Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

predseda Dozornej rady štátneho podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA

10.06.2019

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zakladateľ štátneho podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA vypisuje v zmysle zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku výberové konanie na obsadenie pozície

predseda Dozornej rady štátneho podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA so sídlom v Bratislave

Požadované kvalifikačné predpoklady:
Hlavné úlohy:

Vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami podniku. Najmä povinnosť zaobstarávať si a pri rozhodovaní zohľadňovať všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodovania. Zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo podniku spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy.

Špecifické kritériá a požiadavky na uchádzačov:
Iné kritériá a požiadavky:

povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ako aj zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.

Zoznam požadovaných dokladov pre uvedenú obsadzovanú funkciu:

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zašlú uchádzači do 30. júna 2019 na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava. S označením na obálke „Výberové konanie predseda DR š.p. VV, š.p. Bratislava“.

 

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni.

Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení. Taktiež nebudú akceptované prihlášky zaslané elektronickou formou.

Kontaktné osoby:

PhDr. Jana Hruštincová, č. tel.: +42125956 2369;

Mgr. Karina Remišová, č. tel.: +42125956 2537

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže