Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Predseda Dozornej rady štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zakladateľ štátneho podniku Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik vypisuje v zmysle § 19a) zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie pozície

predseda Dozornej rady štátneho podniku Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik so sídlom v Banskej Štiavnici

Požadované kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
- znalosť 1 cudzieho jazyka na komunikatívnej úrovni vítaná

Hlavné úlohy:
Vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami podniku, najmä povinnosť zaobstarávať si a pri rozhodovaní zohľadňovať všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodovania. Zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách
a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo podniku spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy.

Špecifické kritériá, požiadavky a poučenie uchádzačov:
- znalosť zákona o štátnom podniku; základná znalosť: zákona o účtovníctve, právnych predpisov o vodách, Obchodného zákonníka, zákona o správe majetku štátu, zákona o verejnom obstarávaní,
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- bezúhonnosť, dôveryhodnosť, riadiaca prax, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, emocionálna stabilita a rozvinuté interpersonálne zručnosti,
- počas pôsobnosti v dozornej rade je neprípustné uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami podniku.

Iné kritériá a požiadavky: povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ako aj zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.

Zoznam požadovaných dokladov pre uvedenú obsadzovanú funkciu:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace, resp. jeho notársky overená kópia,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- kópia diplomu, osvedčujúceho požadované kvalifikačné predpoklady,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predkladaných údajov a podkladov,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zašlú uchádzači (do 8. apríla 2019) na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, osobný úrad, Bratislava ( s označením na obálke výberové konanie predseda dozornej rady š.p. SVP BŠ).
Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení. Taktiež nebudú akceptované prihlášky zaslané elektronickou formou.

Kontaktná osoba: PhDr. Jana Hruštincová, č. tel.: +421 2 5956 2369.

v Bratislave, dňa 19. 3. 2019
JUDr. Ľubomíra Kubišová
generálna tajomníčka služobného úradu