Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Člen Dozornej rady štátneho podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š.p.

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zakladateľ štátneho podniku vodohospodárskA VÝSTAVBA, š. p. vypisuje v zmysle zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku výberové konanie na obsadenie pozície
člen Dozornej rady štátneho podnikuvodohospodárskA VÝSTAVBA, š. p. so sídlom v Bratislave

Požadované kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Hlavné úlohy:
Vykonávať svoju činnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami podniku,
s povinnosťou zaobstarávať si a pri rozhodovaní zohľadňovať všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodovania. Zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo podniku spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy.

Špecifické kritériá a požiadavky na uchádzačov:
- znalosť zákona o štátnom podniku; základná znalosť: zákona o účtovníctve, právnych predpisov o vodách, Obchodného zákonníka, zákona o správe majetku štátu, zákona o verejnom obstarávaní,
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- bezúhonnosť, dôveryhodnosť, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, emocionálna stabilita a rozvinuté interpersonálne zručnosti,
- počas pôsobnosti v dozornej rade je neprípustné uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami podniku.

Iné kritériá a požiadavky: povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ako aj zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.

Zoznam požadovaných dokladov pre uvedenú obsadzovanú funkciu:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace, resp. notársky overená kópia,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- kópia diplomu, osvedčujúceho požadované kvalifikačné predpoklady,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predkladaných údajov a podkladov,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zašlú uchádzači do  22. apríla 2019 na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava. S označením na obálke „Výberové konanie člen DR štátneho podniku VV, š.p. Bratislava“.

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni.
Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení. Taktiež nebudú akceptované prihlášky zaslané elektronickou formou.
Kontaktná osoba: PhDr. Jana Hruštincová, č. tel.: +421 25956 2369

v Bratislave, dňa ....................................................................
JUDr. Ľubomíra Kubišová
generálna tajomníčka služobného úradu