Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Kontrola

Zákony (základné):

  • Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach
  • Zákon č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých predpisov
  • Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Interné právne predpisy:

  • Smernica MŽP SR z 9. februára 2011 č. 1/2011-1.3 o postupe pri vybavovaní petícií
  • Smernica MŽP SR z 9. februára 2011 č. 2/2011-1.3 o postupe pri vybavovaní sťažností
  • Rozhodnutie ministra životného prostredia SR z 9. februára 2012 č. 3/2012-1.3., ktorým sa vydáva Dodatok č. 1 k smernici MŽP SR z 9. februára 2011 č. 2/2011-1.3 o postupe pri vybavovaní sťažností
  • Smernica MŽP SR z 9. februára 2011 č. 3/2011-1.3 o kontrolnom systéme MŽP SR
  • Smernica MŽP SR z 15. februára 2011 č. 4/2011-1.3 na zabezpečenie a výkon vonkajšej a vnútornej kontroly