Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Právne predpisy

Aktuálne znenia zákonov, vyhlášok, vládnych nariadení atď., publikovaných v Zbierke zákonov SR nájdete na JASPI (Jednotný Automatizovaný Systém Právnych Informácií).

»JASPI«
 1. v zozname si vyhľadajte číslo právneho predpisu a kliknite na »Jaspi«,
 2.  tam potom kliknite na položku Predpisy,
 3.  do kolonky Predpis č. zadajte číslo hľadaného predpisu v tvare 
   číslo/rok napr. 481/2000

 

Zákony (základné):

 • Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach
 • Zákon č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých predpisov
 • Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Interné právne predpisy:

 • Smernica MŽP SR z 9. februára 2011 č. 1/2011-1.3 o postupe pri vybavovaní petícií
 • Smernica MŽP SR z 9. februára 2011 č. 2/2011-1.3 o postupe pri vybavovaní sťažností
 • Rozhodnutie ministra životného prostredia SR z 9. februára 2012 č. 3/2012-1.3., ktorým sa vydáva Dodatok č. 1 k smernici MŽP SR z 9. februára 2011 č. 2/2011-1.3 o postupe pri vybavovaní sťažností
 • Smernica MŽP SR z 9. februára 2011 č. 3/2011-1.3 o kontrolnom systéme MŽP SR
 • Smernica MŽP SR z 15. februára 2011 č. 4/2011-1.3 na zabezpečenie a výkon vonkajšej a vnútornej kontroly