Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sprístupňovanie informácií

Vybavovanie žiadostí o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov je v pôsobnosti sekcie legislatívy a práva, odboru práva Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Žiadosť možno podať:

  1. ústne, a to v pracovných dňoch od 09.00 do 15.00 hod. telefonickyna čísle: +421 2 59 56 2222 alebo osobne na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky,
  2. písomne (môžete využiť formulár) na adresu:

Ministerstvo životného prostredia SR
sekcia legislatívy a práva
odbor práva
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava

  1. elektronicky na adresu:info@enviro.gov.sk,
  2. alebo prostredníctvom elektronického formulára.

Zo žiadosti musí byť zrejmé:
- ktorej povinnej osobe je žiadosť určená,
-kto žiadosť podáva, a to v rozsahu:
a) ak žiadosť podáva právnická osoba je potrebné uviesť: názov/obchodné meno, sídlo a meno a priezvisko osoby, ktorá v mene právnickej osoby žiadosť podáva,
b)ak žiadosť podáva fyzická osoba je potrebné uviesť: meno, priezvisko a adresu pobytu,
-ktorých informácií sa žiadosť týka (aké informácie žiada žiadateľ sprístupniť),
- aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje (napr. písomne, faxom, e-mailom).
Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.
Úhrada nákladov spojených so sprístupnením informácií je upravená v Čl.10 Smernice Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 29. marca 2017 č. 3/2017-9, ktorou sa upravuje postup pri vybavovaní žiadostí o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

 

Sadzobník úhrad za materiálne náklady pri sprístupňovaní informácií podľa § 21 ods. 1, 2 zákona NR SR č. 211/2000 (pdf, 122 kB)

 

Žiadosti o sprístupnenie informácií sa vybavujú bezodkladne, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.
Zo závažných dôvodov stanovených zákonom môže byť táto lehota predĺžená najviac o 8 pracovných dní. O predĺžení lehoty je žiadateľ informovaný pred uplynutím lehoty spolu s uvedením dôvodov, ktoré vedú k predĺženiu lehoty.
Ak Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky nemá požadovanú informáciu k dispozícii a má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii.
Ak Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky žiadosti o sprístupnenie informácie nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie.
Proti rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky možno podať rozklad v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti. Rozklad sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať, a to Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, odboru práva.
Ak Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor práva v lehote do 30 dní v plnom rozsahu nevyhovie rozkladu, predloží ho Osobitnej komisii ministra životného prostredia Slovenskej republiky pre konanie vo veciach obmedzenia prístupu k informáciám požadovaných od povinnej osoby podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, o čom písomne upovedomí žiadateľa. O rozklade rozhoduje minister životného prostredia Slovenskej republiky.

Ak nie je v zákone č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov ustanovené inak, použijú sa na konanie vo veciach sprístupnenia informácií ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.