Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Povodňová situácia na Slovensku

Vplyvom výdatnej zrážkovej činnosti a nasýteného povodia došlo k výraznému vzostupu hladín vodných tokov Myjava, Teplica a Chvojnica. Povodňové situácie boli zaznamenané aj na vodných tokoch Dunaja a stredného Váhu, avšak v horných úsekoch tokov už začali kulminovať. Z 210 monitorovaných staníc Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) bol v 97 prípadoch zvýšený stupeň povodňovej aktivity. Vzhľadom na vzniknutú situáciu dnes, 17. mája 2010, sa uskutočnila krízová porada na Úrade vlády, s cieľom sústrediť sily a prostriedky pre prípad ďalšieho zhoršovania povodňovej situácie v SR. V najviac postihnutých oblastiach koordinujú úlohy súvisiace s ochranou pred povodňami obvodné a krajské povodňové komisie. Ministerstvo životného prostredia SR podniká všetky kroky na to, aby sa minimalizovali škody spôsobené povodňami, najmä na zdraví, majetku a životoch ľudí.

V najohrozenejších oblastiach Slovenska Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. (SVP) zabezpečil vyše 350 pracovníkov na záchranné a zabezpečovacie práce, v teréne je 30 nákladných áut s 1300 tonami piesku a s 21 000 vrecami určenými na vybudovanie mobilných zábran, hrádzí, a na zabezpečenie kritických miest.
V rámci preventívnych opatrení sú najmä orgány územnej samosprávy, správcovia vodohospodárskych tokov, vlastníci, správcovia a užívatelia pozemkov a stavieb, povinní vykonať opatrenia umožňujúce plynulý a neškodný odtok vody na pozemkoch, stavbách, objektoch a zariadeniach, ktoré majú vo vlastníctve, v správe či v užívaní.

Jednou z priorít štátnej environmentálnej politiky podľa programového vyhlásenia vlády SR je zabezpečenie ochrany životov ľudí a majetku pred povodňami. Ochrana pred povodňami patrí medzi najstaršie činnosti človeka, kedy sa systémovými opatreniami snaží predchádzať vzniku povodní alebo aspoň redukovať negatívne dôsledky vplyvu vody ako živla. Ministerstvo životného prostredia SR vypracovalo nový zákon o ochrane pred povodňami, s účinnosťou od 1. februára 2010.

Situácie na vodných tokoch sú priebežne monitorované jednotlivými odštepnými závodmi SVP a SHMÚ.
Podľa vývoja meteorologickej a hydrologickej situácie očakávame v najbližších dňoch na hornom Váhu a jeho prítokoch vzostup vodných hladín, na ostatných tokoch stabilizovanie povodňovej situácie a postupné poklesy vodných hladín. Na Slovenskom úseku Moravy očakávame najskôr vzostup a v priebehu stredy až štvrtka postupnú kulmináciu hladiny rieky.

Jana Kaplanová
riaditeľka komunikačného odboru