Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Právne predpisy

Aktuálne znenia zákonov, vyhlášok, vládnych nariadení atď., publikovaných v Zbierke zákonov SR nájdete na právnom a informačnom portáli Slov-Lex

  •  Zákon č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode informácií ) v znení neskorších predpisov.
  • Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (X. časť Životné prostredie)