Vytlačiť Poslať stránku

Strategické materiály

  • Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030

Stratégia environmentálnej politky, ktorá je na Slovensku stále v platnosti, bola schválená ešte v roku 1993. Už viac ako 23 rokov nebola aktualizovaná a je neaktuálna. Ministerstvo životného prostredia má ambíciu v roku 2017 pripraviť novú, modernú stratégiu environmentálnej politiky, ktorej prípravu a koordináciu zastreší IEP.

 


V rámci procesu prípravy Vás pozývame participovať na verejnej konzultácií, v ktorej môže široká verejnosť odborne vyjadriť k jednotlivým častiam do konca apríla 2017.

 

 


V každej vecnej oblasti bude po identifikácií problémov a v súčasnosti platných cieľov nasledovať rámcové opatrenia na zlepšenie súčasnej situácie (napr. zvýšiť poplatky, sprísniť normy, zlepšiť informovanosť). Tie pripravíme v odborných pracovných skupinách ale aj na základe podnetov od vás. Nechceme vypracovať podrobný akčný plán, ale skôr nastaviť smerovanie v budúcnosti prijímaných opatrení. Či už sa bude v budúcnosti schvaľovať legislatíva, vykonávacie predpisy alebo použitie verejných financií, tak tie by mali byť v súlade s cieľmi a opatreniami Envirostratégie. Inak nebude možné dodržať požadovaný stav a kvalitu zložiek životného prostredia do roku 2030.

 

Environmentálna stratégia neskôr samozrejme prejde povinným procesom Strategického environmentálneho posudzovania (SEA), čo je v podstate proces posudzovania vplyvov na životné prostredie pre strategické dokumenty. Takže sa budete môcť pozrieť a vyjadriť k výslednej podobe stratégie a či už online alebo na verejných prerokovaniach. Na verejnej participácii a vyhodnocovaní pripomienok verejnosti budeme spolupracovať s Úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti.

 

  • Stratégia nízko-uhlíkového rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Stratégia nízkou-uhlíkového rozvoja, ktorej príprava sa začne pravdepodobne druhý polrok 2018, bude gestorovať IEP v spolupráci s kľúčovými ministerstvami. Samotnej stratégií predchádza príprava štúdie Nízko-uhlíkového rozvoja SR, ktorú pripravujeme spolu so Svetovou bankou. Projekt zahŕňa vybudovanie CGE makro a energetického modelu. Výsledky očakávame v polovici roka 2018.