Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Program SK-Climate

 

Ministerstvo životného prostredia SR je na základe Memoranda o porozumení pri implementácii Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a Memoranda o porozumení pri implementácii Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021 ustanovené ako správca programu SK – Climate (Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy) podporovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu. Predmetný program je zameraný na aktivity adaptácie a zmierňovania dopadov zmeny klímy. Alokácia na program je v objeme 18 823 530 EUR vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.