Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Zelená domácnosť

Zelená domácnosť alebo konajme 3E – ekonomicky, environmentálne, eticky

Cieľom publikácie je poskytnúť laickej verejnosti informácie o dopadoch každodenného života bežného človeka na životné prostredie. Zároveň radí, ako je možné toto chovanie zmeniť tak, aby bolo prospešnejšie nielen voči životnému prostrediu, ale aby malo pozitívny vplyv aj na jeho finančné výdavky. Publikácia je zložená z troch samostatných častí, ktoré sú vložené v spoločnom obale.  Prvá ponúka pohľad na slovenskú domácnosť a na jej podiel na zaťažení životného prostredia, druhá je venovaná hospodáreniu v domácnosti.  V poslednej nájdete praktické rady a tipy, vďaka ktorým sa vaša domácnosť stane nielen zelenou, ale aj 3E - teda budete sa v nej správať ekonomicky, environmentálne a eticky. Tlačová verzia publikácie  bude distribuovaná najmä na podujatiach realizovaných v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ, aby sa však dostala k čo najširšiemu okruhu čitateľov sprístupňujeme ju aj v elektronickej verzii.

 

Zelená domácnosť alebo konajme 3E – ekonomicky, environmentálne, eticky

 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže