Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

PRIORITY EURÓPSKEJ KOMISIE (2014-2019)

1.novembra 2014 začala svoje pôsobenie nová Komisia na čele s predsedom J. C. Junckerom, ktorý pre jej 5-ročný mandát stanovil nasledujúcich desať priorít

 1. Ďalšie posilnenie zamestnanosti, rastu a investícií
 2. Prepojený jednotný digitálny trh
 3. Odolná energetická únia uplatňujúca výhľadovú politiku v oblasti zmeny klímy
 4. Prehĺbený a spravodlivejší vnútorný trh s posilnenou priemyselnou základňou
 5. Hlbšia a spravodlivejšia hospodárska a menová únia
 6. Rozumná a vyvážená dohoda o voľnom obchode s USA
 7. Oblasť spravodlivosti a základných práv založená na vzájomnej dôvere
 8. Smerom k novej migračnej politike
 9. Silnejší globálny aktér
 10. Únia demokratickej zmeny

Z uvedených priorít sú v roku 2017 pre Ministerstvo životného prostredia SR relevantné štyri nasledujúce priority, nakoľko sa týkajú problematiky životného prostredia a zmeny klímy: 

 1. Odolná energetická únia uplatňujúca výhľadovú politiku v oblasti zmeny klímy – v záujme dosiahnuť tento cieľ Komisia vo februári 2015 prezentovala balíček Energetickej únie. Jednou z dimenzií, na ktorú sa sústredí jej rámcová stratégia je dekarbonizácia hospodárstva (prechod na nízkouhlíkovú spoločnosť), ktorá neodmysliteľne súvisí s problematikou životného prostredia a zmenou klímy. Súčasťou balíka je aj Oznámenie (pdf, 121kB) definujúce pozíciu EÚ na klimatický summit OSN v Paríži v decembri 2015, na ktorej sa očakáva prijatie novej globálnej klimatickej dohody aplikovateľnej od roku 2020.
 2. Silnejší globálny aktérv rámci tejto priority je pre náš rezort dôležitá téma rozvojovej agendy po roku 2015, ktorého jadro tvoria ciele trvalo udržateľného rozvoja.Ako príspevok k tejto problematike Komisia publikovala vo februári 2015 Oznámenie o globálnom partnerstve pre odstránenie chudoby a trvalo udržateľný rozvoj na obdobie po roku 2015 (pdf, 121kB). Oznámenie predstavuje spoločnú pozíciu EÚ na medzinárodné rokovania k tejto problematike, ktoré majú byť ukončené prijatím nového univerzálneho rozvojového rámca po roku 2015 na summite OSN v septembri 2015.
 3. Ďalšie posilnenie zamestnanosti, rastu a investícií – táto priorita je rovnako predmetom nášho záujmu, pretože okrem iného zahŕňa strednodobé zhodnotenie stratégie Európa 2020, ktorej jedným z cieľom je boj proti klimatickým zmenám a energetická udržateľnosť.
 4. Únia demokratickej zmenyuvedená priorita je pre náš rezort relevantná, nakoľko v rámci nej Komisia plánuje preskúmať rozhodovací proces na povoľovanie geneticky modifikovaných organizmov.

Priority komisára pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybolov (2014-2019)

Portfólio životného prostredia bolo v aktuálnom volebnom cykle Komisie (2014-2019) spojené s problematikou námorných záležitostí a rybolovu. Nový komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybolov Karmenu Vella si pre oblasť životného prostredia stanovil pre svoj 5-ročný mandát nasledujúce priority: 

 • Zelený rast – posilnenie konkurencieschopnosti, rastu, tvorba nových pracovných so zreteľom na ochranu životného prostredia
 • Integrácia environmentálnej agendy do ekonomických politík - dôraz na ochranu životného prostredia pri plánovaní všetkých ekonomických politík EÚ
 • Ochrana prírodného kapitálu a obyvateľov
 • Biodiverzita – urýchlenie plnenia cieľov Stratégie EÚ na ochranu biodiverzity do roku 2020 a strednodobé zhodnotenie jej pokroku
 • Udržateľný rozvoj – zachovanie medzinárodného líderstva v environmentálnych otázkach a oblasti udržateľného rozvoja
 • Pokračovanie v REFIT agende
  • zhodnotenie efektívnosti platnej legislatívy
  • Smernice o ochrane vtákoch a biotopoch
  • Smernica o environmentálnej zodpovednosti
 • Implementácia existujúcej legislatívy
  • Pokračovanie v implementácii REACH (chemické látky)
  • Agenda efektívneho využívania zdrojov – Komisia ohlásila predloženie revidovaného resp. nového ambicióznejšieho tzv. Balíčka obehového hospodárstva
  • Balíček na ochranu ovzdušia
 •  

  Priority komisára pre klimatickú akciu a energetiku (2014-2019)

  Komisár pre klimatickú akciu a energetiku A. M. Canete (2014-1019) sa zaviazal dosiahnuť počas svojho 5-ročného mandátu nasledujúce ciele: 

  • Presadzovanie klimatických cieľov EÚ na medzinárodných rokovaniach
  • Predloženie legislatívnych návrhov na implementáciu klimaticko-energetického rámca 2030 prijatého na októbrovom zasadnutí Európskej rady
  • Reforma Európskeho systému obchodovania s emisiami (EU ETS), hlavne prijatie stabilizačnej trhovej rezervy, kde je pripravený podporiť jej uplatňovanie aj pred rokom 2020 (2017) v prípade, že sa na takéto opatrenia nájde politická podpora v EP.
  • Zapojenie sektorov mimo EU ETS do redukcií skleníkových plynov
  • Integrácia klimatických cieľov do všetkých ostatných európskych politík
  • Podpora rozvoja zachytávania a skladovania uhlíka (CCS).

  Viac informácií o 10 bodovom pláne J. C. Junckera v anglickom jazyku nájdete na http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_en.pdf
  Viac informácií o pracovnom programe Komisie nájdete na http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_sk.htm
  Viac o záväzkoch komisára K. Vellu prezentovaných počas vypočúvania pred Európskym parlamentom nájdete v anglickom jazyku na http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2014/536302/IPOL_BRI%282014%29536302_EN.pdf (pdf, 396kB)
  Viac o záväzkoch komisára A. M. Caneteho prezentovaných počas vypočúvania pred Európskym parlamentom nájdete v anglickom jazyku na
  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2014/536311/IPOL_BRI%282014%29536311_EN.pdf (pdf 264kB)