Vytlačiť Poslať stránku

PROGRAM & PRIORITY

V snahe zabezpečiť väčšiu kontinuitu a koherenciu fungovania Rady EÚ a tak aj európskych politík, jej od platnosti Lisabonskej zmluvy predsedajú krajiny v tzv. triách, ktoré počas 18-tich mesiacov realizujú svoj spoločný politický program.

Na rozdiel od predchádzajúcich predsedníctiev, základná kostra programu nášho predsedníckeho Tria, ktoré tvoríme s Holandskom a Maltou, bude pripravená Generálnym sekretariátom Rady EÚ a nie samotnými krajinami. Následne až takto pripravený návrh programu bude pripomienkovaný a upravovaný jednotlivými krajinami Tria, pričom jeho finálna podoba musí byť schválená Radou pre všeobecné záležitostiEÚ v decembri 2015. V rámci spoločného programu si Slovensko pripraví aj svoj vlastný 6 mesačný program. Napriek akcentu, ktorý je jeho tvorbe pripisovaný, predstavuje vlastný program len značne limitovaný priestor pre presadenie národných priorít, či už z vyššie uvedeného dôvodu ako aj dôsledkom toho, že má vo všeobecnosti nasledovnú podobu:

 • 85% vyplýva zo spoločného program Tria a legislatívneho plánu Komisie, ktorá je ako jediná inštitúcia oprávnená predkladať legislatívne návrhy. Dôležitý je pre nás preto pracovný program novej Komisie (2014-2019), ktorá začala fungovať ešte len v novembri 2014. Nakoľko sa priemerná dĺžka legislatívneho procesu pohybuje na úrovni osemnástich mesiacov je vysoko pravdepodobné, že akýkoľvek legislatívny návrh, ktorý Komisia v tomto období predloží, sa dotkne určitým spôsobom aj nášho predsedníctva
 • 10% predstavuje reakcie na aktuálny vývoj, riešenie kríz a nepredvídateľných okolností
 • 5% tvoria priority samotnej krajiny

 

Slovensko je od 1. júla 2016 krajinou predsedajúcou jednej z troch hlavných inštitúcií EÚ - Rade Európskej únie, zastupujúcej 28 členských štátov EÚ
Pre Európsku úniu ide v poradí o 116. rotujúce predsedníctvo, pre Slovenskú republiku o historickú premiéru a jedinečnú šancu prispieť k jej chodu viac, než kedykoľvek predtým a prevziať pritom väčšiu zodpovednosť za jej smerovanie. Zároveň pôjde o unikátnu príležitosť, ktorá môže prispieť k úspešnému príbehu Slovenska ako členskej krajiny EÚ.
Základný obsahový rámec SK PRES vychádza z piatich priorít Strategického programu pre Úniu v časoch zmien, ktorý prijali hlavy štátov a predsedovia vlád členských krajín EÚ na zasadnutí Európskej rady v júni 2014. Strategický program zdôrazňuje dlhodobé a stále aktuálne priority, ktoré majú občanom EÚ priniesť nové príležitosti:

 1. Únia zamestnanosti, rastu a konkurencieschopnosti 
 2. Únia príležitostí pre jej občanov 
 3. Energetická únia s perspektívnou klimatickou politikou 
 4. Únia slobody, bezpečnosti a spravodlivosti 
 5. Únia ako silný globálny aktér

Program SK PRES je programom priorít celej únie, ktoré budeme počas svojho pôsobenia v čele Rady EÚ presadzovať.
V zmysle línie programu predsedníckeho Tria a v rámci politiky životného prostredia a podpory trvalo udržateľného rozvoja sa bude SK PRES zameriavať najmä na nasledujúce priority:

 

 1. ZMENA KLÍMY
  • V nadväznosti na schválenie Parížskej dohody na konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru o zmene klímy sa slovenské predsedníctvo bude zaoberať ďalšími aktivitami, ktoré sa týkajú ratifikácie dohody zo strany členských štátov a EÚ a následnej implementácie klimaticko-energetického balíčka do roku 2030.
  • Slovenské predsedníctvo bude pokračovať v diskusii o návrhu revízie schémy obchodovania s emisnými kvótami. V nadväznosti na predloženie návrhov Európskou komisiou bude slovenské predsedníctvo rokovať o dvoch súvisiacich legislatívnych návrhoch, a to návrhu o sektoroch nezaradených do schémy obchodovania a návrhu o znižovaní emisií skleníkových plynov z využívania pôdy, zmeny využívania pôdy a lesného hospodárstva.
 2. OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO
  • Slovenské predsedníctvo bude presadzovať rozvoj opatrení smerujúcich k inovatívnemu obehovému hospodárstvu, ktoré bude globálne konkurencieschopné, energeticky efektívne, bude rešpektovať biodiverzitu a prírodné zdroje a pri podpore efektívnej recyklácie minimalizuje odpad.
  • Jedným z hlavných cieľov predsedníctva bude aktívne sa podieľať na diskusii k presadzovaniu týchto opatrení. V rámci vlajkového podujatia na vysokej úrovni Transition to Green Economy, vytvorí slovenské predsedníctvo efektívnu platformu na verejnú diskusiu v týchto otázkach. Výstupy z podujatia predsedníctvo predstaví na zasadnutí ministrov životného prostredia krajín OECD v Paríži a na zasadnutí Rady ministrov životného prostredia.
  •  
  • Slovenské predsedníctvo zároveň nadviaže na prácu holandského predsedníctva v rokovaniach o legislatívnych návrhoch zmeny šiestich najdôležitejších smerníc v odpadovom hospodárstve.
 3. BIODIVERZITA & OCHRANA PRÍRODY
  • V oblasti ochrany prírody a biodiverzity sa predsedníctvo bude venovať výsledkom hodnotenia efektívnosti smerníc o vtákoch a biotopoch.
  • Slovenské predsedníctvo sa bude intenzívne podieľať na príprave a koordinácii pozícií EÚ na medzinárodných rokovaniach o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, Dohovore o biologickej diverzite a Kartágenskom a Nagojskom protokole.
 4. VODY
  • Problematika vôd predstavuje národný prínos k prioritám slovenského predsedníctva, v rámci ktorého chce Slovenská republika využiť svoj odborný kapitál a poznatky v tejto oblasti v záujme prijatia opatrení pre zabezpečenie trvalo udržateľných vodných zdrojov a ich ochrany. V tejto súvislosti sa v júli v Bratislave uskutoční ministerská konferencia s názvom Zlepšenie vodného hospodárstva prostredníctvom integrácie environmentálne vhodných prístupov“ .V nadväznosti na závery konferencie je ambíciou predsedníctva prijatie záverov Rady k problematike sucha a nedostatku vody v kontexte prispôsobenia sa klimatickým zmenám.


Okrem týchto priorít bude Slovenské predsedníctvo venovať pozornosť nasledujúcim témam:

 • Slovenské predsedníctvo zároveň nadviaže na prácu holandského predsedníctva v rokovaniach o návrhu rozhodnutia o ortutinávrhu smernice o emisných stropoch.
 • Za kľúčovú možno označiť aj prípravu série stretnutí strán Montrealského protokolu o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu. Slovenské predsedníctvo sa spolu s Európskou komisiou bude aktívne podieľať na príprave týchto stretnutí s cieľom dosiahnuť dohodu zmluvných strán o znižovaní výroby a spotreby fluórovaných skleníkových plynov.
 • Príprava na zasadnutie zhromaždenia Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo, na ktorom bude prebiehať diskusia ku globálnemu systému obchodovania s emisiami v oblasti letectva.
 • Ratifikácia Minamatského dohovoruGöteborgského protokolu.