Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Kalendár podujatí v 3. krajinách

Názov podujatia Miesto konania Termín konania
Prerušené 37. zasadnutie Open-Ended Working Group Montrealského protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu (Resumed 37th OEWG MP) Viedeň, Rakúsko 11.-23.7.2016
38. zasadnutie Open-Ended Working Group Montrealského protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu (38th OEWG MP)
3. mimoriadne zasadnutie strán Montrealského protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu (ExMOP3 MP)
67. zasadnutia stáleho výboru CITES
68. zasadnutia stáleho výboru CITES Johannesburg, JAR 23.9. - 5.10.2016
17. zasadnutie Konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich vtákov a rastlín
Výbor OECD pre životné prostredie na úrovni ministrov Paríž, Francúzsko 27.-29. 9. 2016
38. pokračujúce zasadnutie Otvorenej pracovnej skupiny
28. zasadnutie zmluvných strán Montrealského protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu (MOP 28 MP)  Kigali, Rwanda 4.-16.10.2016
66. stretnutie Medzinárodnej veľrybárskej komisie (IWC) Portorož, Slovinsko 17.-28.10.2016
22. zasadnutie konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (COP 22) Marakéš, Maroko 7.-18.11.2016
12. zasadnutie zmluvných strán (CMP 12) Kjótskeho protokolu
Zasadnutie pracovnej skupiny k Parížskej dohode
6. Stretnutie pracovnej skupiny k ESPOO dohovoru Ženeva, Švajčiarsko 7. -10.11.2016
36. zasadnutie Stáleho výboru Bernského dohovoru Štrasburg, Francúzsko 15.-18.11.2016
5. stretnutie pracovnej skupiny (WGP), ktorá pracuje pod Protkolom o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok (PRTR) Ženeva, Švajčiarsko 23.-24.11.2016
9. zasadnutie Konferencie zmluvných strán Helsinského dohovoru (cehraničné účinky priemysel. havárií) Ljubljana, Slovinsko 28.-30.11.2016
13. zasadnutie Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite Kankún, Mexiko 4.-17.12.2016
8. stretnutie zmluvných strán Kartágenského protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite
2. stretnutie zmluvných strán Nagojského protokolu
54. Zasadnutie pracovnej skupiny pre stratégie a revízie Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov (54th WGSR CLRTAP) Ženeva, Švajčiarsko 12.-17.12.2016
36. Zasadnutie Výkonného orgánu Dohovoru o  diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov (36th EB CLRTAP)