Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy

 

Oficiálny názov

Téma

Miesto prijatia

Dátum prijatia

Dátum prijatia na Slovensku

Pdf

Protokol o perzistentných organických látkach k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov

Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy

Aarhus

24.06.1998

Pdf

Viedenský dohovor o ochrane ozónovej vrstvy

Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy

Viedeň

22.03.1985

28.05.1993

Pdf

Montrealský protokol o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu

Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy

Montreal

16.09.1987

28.05.1993

Pdf

Protokol o ťažkých kovoch k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranice štátov

Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy

Aarhus

24.06.1998

24.06.1998

Pdf

Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o obmedzovaní emisií prchavých organických zlúčením alebo ich prenosov cez hranice štátov

Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy

Ženeva

08.11.1991

Pdf

Protokol o znížení acidifikácie, eutrofikácie a prízemného ozónu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979

Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy

Göteborg

30.11.1999

30.11.1999

Pdf

Štokholmský dohovor o perzistentných organických látkach

Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy

Štokholm

23.05.2001

Pdf

Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o znečisťovaní emisií oxidov dusíka alebo ich prenosov cez hranice štátov

Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy

Sofia

01.11.1988

28.05.1993

Pdf

Rámcový dohovor OSN o zmene klímy

Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy

New York

09.05.1992

19.05.1993

Pdf

Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o znížení emisií síry alebo ich prenosov prechádzajúcich hranicami štátov najmenej o 30%

Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy

Helsinky

08.07.1985

28.05.1993

Pdf

Dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov

Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy

Ženeva

13.11.1979

25.05.1993

Pdf

Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o dlhodobom financovaní Programu spolupráce pre monitorovanie a vyhodnocovanie diaľkového šírenia látok znečisťujúcich ovzdušie v Európe (EMEP)

Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy

Ženeva

28.09.1984

28.05.1993

Pdf

Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o ďalšom znížení emisií síry

Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy

Oslo

14.06.1994

Pdf