Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Národný rozvojový plán

  • základný strategický a plánovací dokument v oblasti regionálneho rozvoja.

  • pripravený slovenskou stranou v spolupráci so zástupcami Európskej komisie.

  • základ pre uzatvorenie zmluvy, ktorá má podobu tzv. Rámca podpory Spoločenstva (CSF).

  • predstavuje zosúladenie národných zámerov so smerovaním EÚ.

  • popisuje:

- oblasti, do ktorých je pomoc smerovaná
- výšku pridelených finančných prostriedkov
- pravidlá prideľovania financií zo strany Európskeho Spoločenstva
  • realizovaný prostredníctvom tzv. operačných programov.

Dôležité upozornenie:  Kompletná aktuálna júnová verzia Národného rozvojového plánu zatiaľ nebola zverejnená. V prílohe nájdete marcovú verziu a jeho júnový dodatok (návrh opatrení v Operačnom programe Základná infraštruktúra a v Sektorovom operačnom programe Priemysel a služby sa totiž od marca zmenil), preto odporúčame v týchto dvoch prípadoch vychádzať z dodatku k Národnému rozvojovému plánu.


V tejto kategórii sa nachádzajú nasledovné dokumenty: