Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Národný rozvojový plán

- oblasti, do ktorých je pomoc smerovaná
- výšku pridelených finančných prostriedkov
- pravidlá prideľovania financií zo strany Európskeho Spoločenstva

Dôležité upozornenie:  Kompletná aktuálna júnová verzia Národného rozvojového plánu zatiaľ nebola zverejnená. V prílohe nájdete marcovú verziu a jeho júnový dodatok (návrh opatrení v Operačnom programe Základná infraštruktúra a v Sektorovom operačnom programe Priemysel a služby sa totiž od marca zmenil), preto odporúčame v týchto dvoch prípadoch vychádzať z dodatku k Národnému rozvojovému plánu.


V tejto kategórii sa nachádzajú nasledovné dokumenty:

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže