Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Právne predpisy EÚ

Nariadenia, smernice a ďalšie právne akty EÚ/ES je možné vyhľadať si na stránke EUR-LEX (http://europa.eu.int/eur-lex)


»Eur-Lex«       

1. 


v zozname si vyhľadajte číslo právneho aktu ES/EÚ a kliknite 
na »EUR-LEX«,
  2.

tam si vyberte slovenský jazyk (SK) a potom kliknite napr. na položku Legislation,
  3.


vyberte si napr. Search by document number a do 
kolonky Year zadajte rok, do kolonky Number číslo hľadaného právneho aktu ES/EÚ. 

   

  • Nariadenie Komisie (ES) č. 1831/94 z 26. júla 1994 o nezrovnalostiach a spätnom získaní súm neoprávnene vyplatených v súvislosti s financovaním Kohézneho fondu a o organizácii informačného systému v tejto oblasti
  • Nariadenie Komisie (ES) č. 2168/2005 z 23. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 1831/94 o nezrovnalostiach a spätnom získaní súm neoprávnene vyplatených v súvislosti s financovaním Kohézneho fondu a o organizácii informačného systému v tejto oblasti
  • Nariadenie Rady (EURATOM, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi
  • Nariadenie Komisie (ES) č. 1386/2002 z 29. júla 2002
  • Nariadenie Rady (ES) č. 1164/94 zo 16. mája 1994, ktorým sa zakladá fond súdržnosti
  • Nariadenie Rady (ES) č. 1264/1999 z 21. júna 1999, ktoré mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1164/94
  • Nariadenie Rady č. 1265/1999/ES, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II nariadenia č. 1164/64 (ES) o zriadení Kohézneho fondu
  • Nariadenie komisie (ES) č. 16/2003 zo 6. januára 2003, ktorým sa ustanovujú osobitné podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1164/94 týkajúce sa oprávnenosti výdavkov súvisiacich s opatreniami spolufinancovanými Kohéznym fondom 
  • Nariadenie komisie (ES) č. 621/2004 z 1. apríla 2004 ktorým sa ustanovujú pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1164/94, pokiaľ ide o informačné opatrenia a opatrenia publicity týkajúce sa činností Kohézneho fondu