Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Organizačná štruktúra programu INTERREG III B CADSES

V rámci programu INTERREG IIIB CADSES boli vytvorené v súlade s operačným programom nasledovné štruktúry:

  • Riadiaci výbor (Steering Committee)
  • Monitorovací výbor (Monitoring Committee)
  • Spoločný technický sekretariát (Joint technical Secretariat)
  • Riadiaci orgán (Managing Authority)
  • Platobný orgán (Paying Authority)
  • Kontaktné miesta CADSES (CADSES Contact Point)
  • Národné výbory (National Committees)

Monitorovací a riadiaci výbor pozostáva zo zástupcov všetkých krajín participujúcich v programe. Členstvo v týchto orgánoch môže mať dve formy: plné členstvo s právom hlasovania o projektoch alebo štatút pozorovateľa s poradenským hlasom. Spoločný technický sekretariát bol vytvorený v Drážďanoch. Nadnárodný riadiaci orgán a platobný orgán boli vytvorené na Ministerstve infraštruktúry a dopravy v Ríme. Kontaktné miesta CADSES a Národný výbor si každá krajina participujúca v programe vytvorí sama.

Pre predkladateľov projektov sú zo štruktúr programu najdôležitejšie:

  • Spoločný Technický Sekretariát v Drážďanoch, ktorý vypisuje výzvy na predkladanie projektov, robí poradenstvo pre všetkých predkladateľov, uverejňuje aktualizované formy prihlášok, atď.
  • CADSES kontaktné miesto na MŽP SR, ktoré je kontaktným miestom pre všetkých slovenských potenciálnych žiadateľov