Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

LIFE +

Schválené projekty v programe Európskej komisie LIFE + v rokoch 2007 – 2013

aktualizácia 08/2011

 

Projekty LIFE+ Príroda

       

Kód projektu

Názov projektu

Celkový rozpočet v EUR

Príspevok EK v EUR

 

Žiadateľ (Partneri)

 

LIFE07 NAT/SK/000707

Ochrana ohrozených druhov vtákov v prirodzených biotopoch vnútrozemskej delty Dunaja

4 577 663

2 288 839

 

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (VV, Agravia, PrifUK, EDUKOVIZIG, SZITE)

 

www.dunaj.broz.sk/vtaky

 

LIFE08 NAT/SK/000239

Ochrana hraboša severského panónskeho

3 626 018

2 719 514

 

Bratislavské regionálne ochranárske združenie  (VUVH, PrifUK, NP Neusiedler See-Seewinkel (Rakúsko), Združenie Pisztráng Kör (Maďarsko); Spoločnosť pre štúdium a ochranu cicavcov (Holandsko) )

 

www.dunaj.broz.sk/microtus

 

LIFE09 NAT/SK/000395

Ochrana bučiaka veľkého a chochlačky bielookej v CHVÚ Medzibodrožie na Slovensku

1 870 720

1 403 040

 

Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko

 

www.medzibodrozie.vtaky.sk

 

LIFE09 NAT/SK/000396

Ochrana orľa krikľavého na Slovensku

1 341 968

783 948

 

Ochrana dravcov na Slovensku (SSE, VSE)

 

 

 

LIFE10 NAT/SK/000079

Ochrana dážďovníka tmavého (Apus apus) a netopierov v budovách na Slovensku

1 481 248

740 624

 

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (SOS/BirdLife, SON)

 

 

 

LIFE10 NAT/SK/000080

Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy

3 490 059

1 745 029

 

Bratislavské regionálne ochranárske združenie  (ŠOP SR, DAPHNE, PriFUK, Trout Circle Association (PK) Hungary, National Park Donau-Auen (NPDA) Austria) )

 

 

 

LIFE10 NAT/SK/000083

Obnova ohrozených panónskych slanísk a pieskových dún na južnom Slovensku

2 367 530

1 773 280

 

DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie (ŠOP SR, Bratislavské regionálne ochranárske združenie)

 

 

 

SPOLU projekty LIFE+ Príroda

18 755 206

11 454 274

 

 

 

       

Projekty LIFE+  Životné prostredie

     

Kód projektu

Názov projektu

Celkový rozpočet v EUR

Príspevok EK v EUR

 

Žiadateľ (Partneri)

 

LIFE08 ENV/SK/000240

Kreatívne vysoko účinné a efektívne využitie biomasy                      

1 358 109

491 773

 

BIOMASA, združenie právnických osôb

 

www.biomasa.sk/index.php/chefub

 

LIFE08 INF/SK/000243

Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania podľa Rámcovej smernice o vode

1 056 895

527 272

 

VUVH (SAŽP, Daphne-Inštitút aplikovanej ekológie)

 

www.vuvh.sk/index.php/sk_SK/projekt-life/zakladne-informacie-o-projekte

 

LIFE10 ENV/SK/000086

Vplyv geologickej zložky životného prostredia na zdravotný stav obyvateľov SR

418 112

207 273

 

ŠGÚDŠ

 

 

 

SPOLU projekty LIFE+  Životné prostredie

2 833 116

1 433 591

 

 

 

 

 

 

 

Projekty LIFE+ (zahraničný príjmateľ so slovenským partnerom)

     

Kód projektu

Názov projektu

Celkový rozpočet slovenských partnerov           v EUR

Príspevok EK pre slovenského partnera         v EUR

 

Prijímateľ /Nemecko/

 

Slovenský partner

 

LIFE07 ENV/D/000224

Promoting the Protection of Natura and Biodiversity in Urban Areas: Award European Capital of Nature

191 312

95 106

 

Podpora ochrany prírody a biodiverzity v mestskom prostredí: Cena Európske hlavné mesto prírody a biodiverzity

 

Deutsche Umwelthilfe

 

Regionálne Environmentálne Centrum

www.capital-biodiversity.eu   

 

LIFE07 ENV/D/000218

Further Development and Implementation of an EU-level Forest Monitoring System

692 200

333 200

 

Johann Heinrich von Thünen-Institute

Ďalší rozvoj a implementácia monitorovacieho systému lesov na úrovni EÚ

 

Národné lesnícke Centrum š.p

www.futmon.org

 

LIFE09 NAT/CZ/000364

Integrated Protection of Rare Butterfly Species of Non-forest Habitats in the Czech Republic and Slovakia

2 822 865

1 411 432

 

AOPK ČR

Integrovaná ochrana vzácnych druhov motýľov v nelesných biotopoch v ČR a na Slovensku

 

ŠOP SR, Bratislavské regionálne ochranárske združenie

 

 

LIFE09/NAT/HU/000384

Conservation of Falco cherrug in Northeast Bulgaria, Hungary, Romania and Slovakia

511 536

245 959

 

Bükk National Park Directorate

Ochrana sokola rároha v severovýchodnej časti bulharska, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku

 

Ochrana dravcov na Slovensku, Západoslovenská energetika, a.s.

www.sakerlife2.mme.hu

 

LIFE09/ENV/BE/000041

Demonstration of a study to coordinate and perform human biomonitoring on a European scale

177 216

88 608

 

The Belgian Federal Public Service

Demonštračná štúdia ku koordinácii aktivít na podporu ľudského biomonitoringu v Európe

 

Úrad verejného zdravotníctva SR

www.eu-hbm.info/democophes

 

Spolu

10 168 404

2 508 872

 
         

SPOLU LIFE+ projekty

31 756 726

15 396 737