Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Štokholmský dohovor

Štokholmský dohovor o perzistentných organických látkach je globálny dohovor, ktorého hlavným cieľom je chrániť ľudské zdravie a životné prostredie pred perzistentnými organickými látkami. Svoje strany zaväzuje na prijatie opatrení, ktoré majú prispieť k zníženiu resp. vylúčeniu uvoľňovaniu perzistentných organických látok.

K 22. októbru 2003 Štokholmský dohovor podpísalo 151 krajín a ratifikovalo 40 krajín, medzi nimi i Slovenská republika (5. augusta 2002). Dohovor vstúpi do platnosti v 90. deň po ratifikácií 50. krajinou, ktorá Dohovor prijala, k nemu pristúpila alebo ho odsúhlasila svojim zákonodarným orgánom.

V Štokholmskom dohovore sú zakotvené nasledovné zásady:

  • prevencia ako hlavný nástroj Dohovoru;
  • finančné záväzky prijateľné pre všetky krajiny;
  • vylúčenie zámerne produkovaných perzistených organických polutantov
  • vylúčenie perzistentných organických polutantov ako vedľajšieho produktu, kde je to reálne
  • environmentálne prijateľný manažment a zneškodnenie POPs odpadov, vrátane zásob, výrobkov a materiálov kontaminovaných perzistentných organických polutantov
  • prísne obmedzenie alebo zákaz platný pre pohyb a obchodovanie s perzistentými organickými polutantami, okrem niektorých mimoriadnych výnimiek;
  • transparentnosť výnimiek.

Informácie týkajúce sa Štokholmského dohovoru