Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Stručný úvod k uplatňovaniu Ramsarského dohovoru v SR

Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva (“Ramsarský dohovor”) bol podpísaný 2. februára 1971 v Ramsare (Irán). Sekretariát Ramsarského dohovoru sídli v Glande (Švajčiarsko). Slovenská republika pristúpila k Ramsarskému dohovoru 2. júla 1990. Zabezpečila všetky opatrenia, ktoré jej vyplynuli z členstva v dohovore a aktívne sa zapája do implementačného procesu na národnej a medzinárodnej úrovni.

Záväzky určené dohovorom v právnej oblasti boli v Slovenskej republike zabezpečované zákonom NR SR č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, od 1.1.2003 zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Napĺňanie záväzkov Ramsarského dohovoru prispieva k ochrane, zachovaniu a trvalo udržateľnému využívaniu všetkých mokradí a vodného vtáctva. Veľký dôraz sa kladie na mokrade zapísané v Zozname medzinárodne významných mokradí, tzv. ramsarských lokalitách. V tomto zozname sa nachádza 13 lokalít zo Slovenska – v zátvorke s dátumom zápisu a s výmerou:

 1. Parížske močiare (02.07.1990 / 184,0 ha)
 2. Šúr (02.07.1990 / 1 136,6 ha)
 3. Senné - rybníky (02.07.1990 / 424,6 ha)
 4. Dunajské luhy (26.05.1993 / 4 488,0 ha)
 5. Niva Moravy (26.05.1993 / 5 380,0 ha)
 6. Latorica (26.05.1993 / 4 404,7 ha)
 7. Alúvium Rudavy (17.02.1998 / 560,0 ha)
 8. Mokrade Turca (17.02.1998 / 466,9 ha)
 9. Poiplie (17.02.1998 / 410,9 ha)
 10. Mokrade Oravskej kotliny (17.02.1998 / 9 264,0 ha)
 11. Rieka Orava a jej prítoky (17.02.1998 / 865,0 ha)
 12. Domica (02.02.2001 / 621,8 ha)
 13. Tisa (04.12.2004 / 734,6  ha)

Pripravila: Mgr. Adriána Klindová, 12.05.2005