Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Zoznam právnych predpisov SR - EIA (P)

Aktuálne znenia zákonov, vyhlášok, vládnych nariadení atď., publikovaných v Zbierke zákonov SR nájdete na JASPI (Jednotný Automatizovaný Systém Právnych Informácií).

»Eur-Lex«

 

  1. v zozname si vyhľadajte číslo právneho aktu ES/EÚ a kliknite na »EUR-LEX«,
  2. tam potom kliknite na položku Predpisy,
  3. do kolonky Predpis č. zadajte číslo hľadaného predpisu v tvare číslo/rok napr. 481/2000
  • Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    Poznámka: zrušuje zákon č. 127/1994 Z. z.
  • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie
    Poznámka: zrušuje vyhlášku č. 52/1995 Z. z.