Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dohoda AEWA

Text dohody o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva spolu s jej prílohami bol uverejnený v Zbierke zákonov: Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 268/2002 Z.z. o prijatí Dohody o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva.

Oznámenie MZV SR č. 268/2002 Z.z. nájdete na JASPI