Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Aktuálny prehľad členstva SR v medzinárodných environmentálnych dohovoroch

Dohovory z oblasti ochrany ovzdušia

 • Dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov , tzv. Ženevský dohovor (Ženeva, 13.11.1979; ČSFR pristúpenie v r. 1984, SR sukcesia 28.5.1993)
  • Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o dlhodobom financovaní Programu spolupráce pre monitorovanie a vyhodnocovanie diaľkového šírenia látok, znečisťujúcich ovzdušie v Európe (EMEP) (Ženeva, 28.9.1984, SR sukcesia 28.5.1993)
  • Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o znížení emisií síry alebo ich prenosov prechádzajúcich hranicami štátov najmenej o 30 % (Helsinki, 18.7.1985, SR sukcesia 28.5.1993)
  • Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o znižovaní emisií oxidov dusíka alebo ich prenosov cez hranice štátov (Sofia, 31.10.1988, SR sukcesia 28.5.1993)
  • Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o ďalšom znížení emisií síry (Oslo, 14.6.1994, podpis 14.6.1994, ratifikácia 15.1.1998 s platnosťou od 5.8.1998)
  • Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov o ťažkých kovoch (Aarhus, 24.6.1998, podpis 24.6.1998, prijatie 30.12. 2002)
  • Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov o perzistentných organických látkach (Aarhus, 24.6.1998, podpis 24.6.1998, prijatie 30.12. 2002)
  • Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov o obmedzovaní emisií prchavých organických zlúčenín a ich prenosov cez hranice štátov (Ženeva, 18.11.1991, SR pristúpenie 15.12.1999)
  • Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov o znížení acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu (Göteborg, 30.11.1999, podpis 1.12.1999, SR ratifikácia 28.4.2005)
 • Rámcový dohovor OSN o zmene klímy (UNFCCC), (New York, 9.5.1992, podpis 19.5.1993, ratifikácia 25.8.1994 s platnosťou od 23.11.1994)
  • Kjótsky protokol (Kyoto, 11.12.1997, podpis 26.2.1999, ratifikácia 31.5.2002)
 • Dohovor o ochrane ozónovej vrstvy, tzv. Viedenský dohovor (Viedeň, 22.3.1985, ČSFR pristúpenie v r. 1990, SR sukcesia 28.5.1993)
  • Montrealský protokol o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu (Montreal, 16.9.1987, ČSFR pristúpenie v r. 1990, SR sukcesia 28.5.1993)
   • Montrealský dodatok k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu (Montreal 17.9.1997, SR súhlas 3.11.1999)
   • Londýnsky dodatok k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu (SR súhlas 15.4.1994).
   • Kodanský dodatok k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu (SR prijatie 8.1.1998, platnosť od 7.4.1998)
   • Pekinský dodatok k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu (Peking 3.12.1999, SR ratifikácia 22.5.2002)
 • Štokholmský dohovor o perzistentných organických látkach (Štokholm, 22.5.2001, SR ratifikácia 5.8.2002)

Dohovory z oblasti ochrany vôd

 • Dohovor o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier (Helsinki, 17.3.1992, pristúpenie SR 7.7.1999)
  • Protokol o vode a zdraví (Londýn, máj 1999)
 • Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja, tzv. Dunajský dohovor (Sofia, 29.6.1994, podpis SR 29.6.1994, ratifikácia 2.10.1997)

Dohovory z oblasti ochrany prírody

 • Dohovor o biologickej diverzite (Rio de Janeiro, 5.6.1992, podpis SR 19.5.1993, podpis ratifikačnej listiny prezidentom SR 23.8.1994, ratifikácia 25.8.1994 s platnosťou od 24.11.1994)
  • Cartagenský protokol o biologickej bezpečnosti (Montreal, 29.1.2000, SR podpis: Keňa,24.5.2000, ratifikácia 24.11.2003)
 • Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť, tzv. Bernský dohovor (Bern, 19.9.1979, podpis SR 28.4.1994, ratifikácia 23.9.1996 s platnosťou od 1.1.1997)
 • Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva, tzv Ramsarský dohovor (pristúpenie ČSFR 2.7.1990 s platnosťou od 2.7.1990, SR 31.3.1993 sukcesia)
  • Medzinárodné mokrade (WI)
 • Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov, tzv. Bonnský dohovor (Bonn, 23.6.1979, pristúpenie SR 14.12.1994 s platnosťou od 1.3.1995)
  • Dohoda o ochrane netopierov v Európe zo 4.12.1991 (SR pristúpenie 9.7.1998)
  • Dohoda o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva (Haag, 15.8.1996, listina o prístupe s výhradou uložená 13.4.2001)
 • Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, tzv. Washingtonský dohovor - CITES (pristúpenie ČSFR 28.2.1992 s platnosťou od 28.5.1992, SR sukcesia v r. 1993)
 • Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (pristúpenie ČSFR 15.11.1990 s platnosťou od 15.2.1991, SR v r. 1993 sukcesia)
 • Medzinárodný dohovor o regulácii lovu veľrýb (Washington, 2.12.1946) a Protokol zmien a doplnkov (Washington, 19.11.1956) (Listina o pristúpení SR uložená 22.3.2005)
 • Európsky dohovor o krajine (Florencia, 20.10.2000, listina o ratifikácii SR uložená 9.8.2005)

Dohovory prierezového charakteru

 • Dohovor EHK OSN o posudzovaní vplyvov na životné prostredie presahujúcich hranice štátov (Espoo 25.2.1991, ČSFR podpis 25.2.1991, SR sukcesia 1993, ratifikácia SR 18.11.1999)
  • Dodatok 1 a dodatok 2 k dohovoru (listina o prijatí SR uložená 29.5.2008)
  • Protokol o strategickom environmentálnom posudzovaní (Kyjev, 21.5.2003, podpis SR 19.12.2003, ratifikácia SR 29.5.2008)
 • Dohovor o riadení pohybu nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní, tzv. Bazilejský dohovor (Bazilej, 22.3.1989, ČSFR pristúpenie r. 1991, sukcesia SR 28.5.1993, prijatie Dodatku k Dohovoru 11.9.1998)
 • Dodatok k Bazilejskému dohovoru (New York 22.9.1995, listina o prijatí SR uložená 11.9.1998)
 • Dohovor o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií – (Helsinki, 17.3.1992, listina o pristúpení SR 9.9.2003)
 • Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát – tzv. Karpatský dohovor (Kyjev, prijatie 22.5.2003, uloženie listiny o schválení 6.5.2004)
 • Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia - Aarhuský dohovor (Aarhus, 25.6.1998, listina o prístupe SR uložená 5.12.2005)
  • Zmeny a dodatky k dohovoru (Almaty, 27.5.2005, listina o ratifikácii SR uložená 1.4.2008)
  • Protokol o registre znečisťujúcich látok a ich prenosov (PRTR protokol) (Kyjev, 22.5.2003, listina o prístupe SR uložená 1.4.2008)
 • Dohovor o zriadení Európskej organizácie pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT)(Ženeva, 24.5.1983, listina o prístupe SR uložená 3.1.2006)
  • Protokol o výsadách a imunitách Európskej organizácie pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT) (Darmstadt, 5.6.1986, listina o prístupe SR uložená 24.1.2006)