Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2016

Informácie o verejných odpočtoch v roku 2016 za rok 2015

 • Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
  ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1, Bratislava
  MŽP SR / príspevková
  27.4.2016 / 10:00
 • Slovenské banské múzeum
  SBM, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica, kancelária riaditeľa
  MŽP SR / príspevková
  12.5.2016 / 8:00
 • Výskumný ústav vodného hospodárstva
  VÚVH, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava, zasadačka na 6. poschodí
  MŽP SR / príspevková
  16.5.2016 / 10:00
 • Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
  Školská 4, Liptovský Mikuláš, prízemie, prednášková miestnosť, číslo dverí 114
  MŽP SR / príspevková
  24.5.2016 / 10:00
 • Slovenský hydrometeorologický ústav
  SHMÚ, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava - Koliba, Kinosála, budova D, I. posch.
  MŽP SR / príspevková
  23.5.2016 / 10:00
 • Štátna ochrana prírody SR spoločne so ZOO Bojnice
  Centrum environmentálnej výchovy (zasadačka) v areáli Zoo Bojnice, Zámok a okolie 9, Bojnice
  MŽP SR / príspevkové
  25.5.2016 / 10:00
 • Slovenská inšpekcia životného prostredia
  budova Slovenského hydrometeorologického ústavu, Jeséniova 17D, Bratislava v zasadačke SIŽP na prízemí
  MŽP SR / rozpočtová
  20.5.2016 / 10:00
 • Slovenská agentúra životného prostredia
  budova SAŽP, Tajovského 28, Banská Bystrica
  MŽP SR / príspevková
  27.5.2016 / 10:00