Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2014

Informácie o verejných odpočtoch v roku 2014 za rok 2013

Slovenské banské múzeum MŽP SR príspevková SBM, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica, kancelária riaditeľa 5.5.2014 9.00
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra MŽP SR príspevková ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1, Bratislava 29.4.2014 10.00
Slovenská inšpekcia životného prostredia MŽP SR rozpočtová budova Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2,zasadačka SIŽP 2. posch. 15.4.2014 10.00
Štátna ochrana prírody SR a Zoologická záhrada Bojnice MŽP SR príspevková ZOO Škola, ZOO Bojnice spoločne so Štátnou ochranou prírody SR 6.5.2014 10.00
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva MŽP SR príspevková Ul. 1. mája 36, Liptovský Mikuláš, 2. poschodie, miestnosť č. 202 6.5.2014 9.00
Výskumný ústav vodného hospodárstva MŽP SR príspevková VÚVH, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava, zasadačka na 6. poschodí 6.5.2014 10.00
Slovenský hydrometeorologický ústav MŽP SR príspevková SHMÚ, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava - Koliba, Kinosála, budova D, I. posch. 16.4.2014 10.00
Slovenská agentúra životného prostredia MŽP SR príspevková budova SAŽP, Tajovského 28, Banská Bystrica 6.5.2014 10.00
Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie     Komenského 52, 040 01 Košice  9.5.2014 9.30
Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie     Námestie mieru 2, 080 01 Prešov  7.5.2014 8.00
Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie     Námestie M.R. Štefánika 1, 010 01 Žilina 24.4.2014  10.00
Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie     Námestie Ľudovı́ta Štúra č. 1, Banská Bystrica  10.4.2014  10.00
Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie     Hviezdoslavova 3, Trenčín  2.4.2014 9.30
Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie   Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 16.4.2014 9.30
Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie     Kollárova 8, 917 02 Trnava 15.4.2014 9.00
Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie     Karloveská 2, 842 19 Bratislava  22.4.2014 9.30