Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013

Informácie o verejných odpočtoch

 

Slovenské banské múzeum MŽP SR príspevková SBM, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica, kancelária riaditeľa 2.4.2013 od 9:00h do13:00h
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra MŽP SR príspevková ŠGÚDŠ, Mlynska dolina 1, Bratislava 25.4.2013 10:30h
Slovenská inšpekcia životného prostredia MŽP SR rozpočtová budova Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2,zasadačka SIŽP 2. posch. 15.4.2013 10.00
Štátna ochrana prírody MŽP SR rozpočtová ŠOP SR Banská Bystrica, Tajovského ul. 28B, 974 01 Banská Bystrica 9.5.2013 10.00
Správa slovenských jaskýň MŽP SR príspevková ŠOP SR Banská Bystrica, Tajovského ul. 28B, 974 01 Banská Bystrica 9.5.2013 10.00
Zoologická záhrada Bojnice MŽP SR príspevková ŠOP SR Banská Bystrica, Tajovského ul. 28B, 974 01 Banská Bystrica 9.5.2013 10.00
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva MŽP SR príspevková Ul. 1. mája 36, Liptovský Mikuláš, 1. poschodie, miestnosť č. 202 15.4.2013 od 8.30
do 14.00
Výskumný ústav vodného hospodárstva MŽP SR príspevková VÚVH, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 15.5.2013 10:00
Obvodný úrad životného prostredia Bratislava MŽP SR rozpočtová Kancelária prednostu OÚŽP, č. d. 513, 5. posch. v budove SVP, š.p. OZ Povodie Dunaja, Karloveská 2, Bratislava 30.4.2013 09.30
Slovenský hydrometeorologický ústav MŽP SR príspevková SHMÚ, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava - Koliba, Kinosála, budova D, I. posch. 25.4.2013 10:00

Informácie o verejných odpočtoch podriadených organizácií

Slovenská agentúra životného prostredia MŽP SR príspevková SAŽP, Tajovského 28, Banská Bystrica (zasadačka) 6.5.2013 od 10.00 do 14.00
Obvodný úrad životného prostredia Trnava MŽP SR rozpočtová OÚŽP Trnava, Kollárova 8, zasadačka II. posch. 18.4.2013 10.30
Obvodný úrad životného prostredia Trenčín MŽP SR rozpočtová budova OÚŽP v Trenčíne, Hviezdoslavova 3, Kancelária prednostu OÚŽP 15.5.2013 10.00
Obvodný úrad životného prostredia Nitra MŽP SR rozpočtová budova OÚŽP Nitra, ulica Janka Kráľa 124, zasadačka OÚŽP, 1. posch. č.d. 101 29.4.2013 10.30
Obvodný úrad životného prostredia Žilina MŽP SR rozpočtová OÚŽP v Žiline, Nám. M. R. Štefánika 1 9.5.2013 10:30
Obvodný úrad životného prostredia Banská Bystica MŽP SR rozpočtová budova OÚŽP v Banskej Bystrici, Nám. Ľ. Štúra č. 1, Banská Bystrica, zasadačka č. 412 na 4 posch. 24.4.2013 10:30
Obvodný úrad životného prostredia Prešov MŽP SR rozpočtová budova OÚŽP v Prešove, Námestie mieru 2, zasadačka OÚŽP, 5. podlažie, č. d. 516 26.4.2013 10:00
Obvodný úrad životného prostredia Košice MŽP SR rozpočtová budova OÚŽP Košice, Komenského 52, zasadačka OÚŽP, 10. posch. č. d. 1014 20.5.2013 11:00