Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2012

  

Názov organizácie                                      Rezort         Typ hospodárenia  Miesto konania odpočtu                                                   dátum   čas
Slovenské banské múzeum MŽP SR príspevková

SBM, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica kancelária riaditeľa

4.5.2012  Od 9:00h do13:00h
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra MŽP SR príspevková ŠGÚDŠ, Mlynska dolina 1, Bratislava 20.4.2012 09:00h
Slovenská inšpekcia životného prostredia MŽP SR rozpočtová Budova Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2,zasadačka 2. posch. 16.4.2012 10.00

Štátna ochrana prírody

MŽP SR rozpočtová ZOO Bojnice, Zámok a okolie 6, Bojnice, v priestoroch ZOOškoly pri hlavnom vchode do ZOO 10.5.2012 10.00
Správa slovenských jaskýň MŽP SR príspevková ZOO Bojnice, Zámok a okolie 6, Bojnice, v priestoroch ZOOškoly pri hlavnom vchode do ZOO 10.5.2012 10.00
Zoologická záhrada Bojnice MŽP SR príspevková ZOO Bojnice, Zámok a okolie 6, Bojnice, v priestoroch ZOOškoly pri hlavnom vchode do ZOO 10.5.2012 10.00
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva MŽP SR príspevková Expozícia Fauna biotopov Slovenska, Ul. 1. mája 38, Liptovský Mikuláš 27.4.2012 Od 9.00 do 15.30
Výskumný ústav vodného hospodárstva MŽP SR príspevková VÚVH, Nábr. Arm. gen. L. Svobodu 5, zasadačka na 6. posch. 15.5.2012 10.00
Slovenský hydrometeorologický ústav MŽP SR príspevková SHMÚ, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava - Koliba, Kinosála, budova D, I. posch. 23.4.2012 10.00

 

Informácie o verejných odpočtoch podriadených organizácií

Názov organizácie Rezort Typ hospodárenia Miesto konania odpočtu dátum čas
Slovenská agentúra životného prostredia MŽP SR príspevková

Ústredie SAŽP, Tajovského 28, Banská Bystrica

21.5.2012 10.00
Krajský úrad životného prostredia Trnava MŽP SR rozpočtová KÚŽP v Trnave, Kollárova 8, zasadačka 4. posch. 2.5.2012 10.00
Krajský úrad životného prostredia Trenčín MŽP SR rozpočtová budova KÚŽP v Trenčíne, Hviezdoslavova 3, zasadačka KÚŽP 9.5.2012 10.00
Krajský úrad životného prostredia Nitra MŽP SR rozpočtová budova KÚŽP v Nitre, ulica Janka Kráľa 124, zasadačka KÚŽP, 1. posch. č.d. 101 11.5.2012 10.00
Krajský úrad životného prostredia Žilina MŽP SR rozpočtová KÚŽP v Žiline, Nám. M. R. Štefánika 1, zasadačka KÚŽP na 3. poschodí, č. dverí 3.15 4.5.2012 10.00
Krajský úrad životného prostredia Banská Bystica MŽP SR rozpočtová budova OÚŽP v Banskej Bystrici, Nám. Ľ. Štúra č. 1, Banská Bystrica, zasadačka č. 412 na 4 posch. 18.5.2012 11.00
Krajský úrad životného prostredia Prešov MŽP SR rozpočtová budova KÚŽP v Prešove, Námestie mieru 2, zasadačka KÚŽP, 6. posch. č. d. 627 30.4.2012 09.00
Krajský úrad životného prostredia Košice MŽP SR rozpočtová budova OÚŽP v Košiciach, Komenského 52, zasadačka KÚŽP, 10. posch. č. d. 1014 7.5.2012 09.00