Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2011

Verejné odpočty

 

Slovenské banské múzeum MŽP SR príspevková SBM, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica, kancelária riaditeľa 6.5.2011 od 8:00h do14:00h
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra MŽP SR príspevková ŠGUDŠ, Mlynska dolina 1, Bratislava 19.4.2011 09:00h
Slovenská inšpekcia životného prostredia MŽP SR rozpočtová budova Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2,zasadačka 2. posch. 20.4.2011 10.00
Štátna ochrana prírody MŽP SR rozpočtová ústredie ŠOP SR, Lazovná 10, Banská Bystrica 5.5.2011 11.00
Správa slovenských jaskýň MŽP SR príspevková ústredie ŠOP SR, Lazovná 10, Banská Bystrica 5.5.2011 11.00
Zoologická záhrada Bojnice MŽP SR príspevková ústredie ŠOP SR, Lazovná 10, Banská Bystrica 5.5.2011 11.00
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva MŽP SR príspevková Výstavná miestnosť Fauna biotopov Slovenska, Ul. 1. mája, Liptovský Mikuláš 11.4.2011 od 11.00
do 16.00
Výskumný ústav vodného hospodárstva MŽP SR príspevková VUVH, Nábr. Arm. gen. L. Svobodu 5, zasadačka "Starej budovy", 6. posch.         5.5.2011 10:00
Krajský úrad životného prostredia v Bratislave MŽP SR rozpočtová Kancelária prednostu KUŽP, Karloveská 2, Bratislava 28.4.2011 09.30
Slovenský hydrometeorologický ústav MŽP SR príspevková SHMU, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava - Koliba, Kinosála, budova D, I. posch. 30.5.2011 09.30
Názov organizácie Rezort rozpočtová/príspevková adresa, miestnosť, príp. poschodie dátum čas

Informácie o verejných odpočtoch podriadených organizácií

Typ hospodárenia:

Miesto konania odpočtu:

Čas konania:

Slovenská agentúra životného prostredia MŽP SR príspevková Ústredie SAŽP, Tajovského 28, Banská Bystrica 26.5.2011 10.00
Krajský úrad životného prostredia Trnava MŽP SR rozpočtová KUŽP v Trnave, Kollárova 8, zasadačka 4. posch. 12.4.2011 10.00
Krajský úrad životného prostredia Trenčín MŽP SR rozpočtová budova KUŽP v Trenčíne,Hviezdoslavova 3, kancelária prednostu, 3.posch. č. d. 314 10.5.2011 od 10.00
do 12.00
Krajský úrad životného prostredia Nitra MŽP SR rozpočtová budova KUŽP v Nitre, Janka Kráľa 124, zasadačka KUŽP, 2. posch. č.d. 101 19.4.2011 od 10.00
do 12.00
Krajský úrad životného prostredia Žilina MŽP SR rozpočtová budova KUŽP v Žiline,Nám. M. R. Štefánika č. 1, zasadačka KUŽP, 3. posch. č. d. 3.15 3.5.2011 10:00
Krajský úrad životného prostredia Banská Bystica MŽP SR rozpočtová budova OUŽP v Banskej Bystrici, Nám. Ľ. Štúra č. 1, Banská Bystrica 13.5.2011 11:00
Krajský úrad životného prostredia Prešov MŽP SR rozpočtová budova KUŽP, Námestie mieru 2, zasadačka KUŽP,6. posch. č. d. 627 18.5.2011 10:00
Krajský úrad životného prostredia Košice MŽP SR rozpočtová budova OUŽP v Košiciach, Komenského 52, zasadačka KUŽP, 10. posch. č. d. 1014 27.4.2011 10:00