Vytlačiť Poslať stránku

Všeobecná starostlivosť o životné prostredie

Aktuálne znenia zákonov, vyhlášok, vládnych nariadení atď., publikovaných v Zbierke zákonov SR nájdete na JASPI (Jednotný Automatizovaný Systém Právnych Informácií).

»JASPI«

 1. v zozname si vyhľadajte číslo právneho predpisu a kliknite na »Jaspi«,
 2. tam potom kliknite na položku Predpisy,
 3. do kolonky Predpis č. zadajte číslo hľadaného predpisu v tvare číslo/rok napr. 481/2000

 

 • Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona NR SR č. 127/1994 Z. z., zákona NR SR č. 287/1994 Z.z. , zákona č. 171/1998 Z.z. a zákona č. 211/2000 Z.z.
 • Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z. , zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 15/2005 Z. z.
 • Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z.z.
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 Z. z. , ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 462/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých činností na úseku starostlivosti o životné prostredie
 • Opatrenie Ministerstva životného prostredia SR č. 318/2004 Z.z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu.
 • Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 535/2005 Z.z. o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie Slovenskej republiky (výnos č. 5 /2005) (pdf, 137 kB)
 • Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 550/2005 Z.z. o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (výnos č. 6/2005) (pdf, 133 kB)