Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Odpady, obaly a odpadové hospodárstvo

Aktuálne znenia právnych predpisov sú dostupné prostredníctvom nového právneho a informačného portálu Slov-Lex na adrese www.slov-lex.sk, ktorého obsahom je aj nová elektronická Zbierka zákonov Slovenskej republiky.

 • Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinnosť od 01.01.2016 
 • Zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, účinnosť od 01.01.2016
 • Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, účinnosť od 01.01.2016
 • Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, účinnosť od 01.01.2016
 • Oznámenie MŽP SR č. 368/2015 Z. z. o vydaní výnosu o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov, účinnosť od 01.01.2016
 • Vyhláška MŽP SR č. 370/2015 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu, účinnosť od 01.01.2016
 • Vyhláška MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uložení kovovej ortuti, účinnosť od 01.01.2016
 • Vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov, účinnosť od 01.01.2016
 • Oznámenie MZV SR č. 60/1995 Z. z. o pristúpení Slovenskej republiky k Bazilejskému dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní
 • Oznámenie MZV SR č. 132/2000 Z. z. o zmene v prílohe č. 1 a o prijatí dvoch nových príloh č. VIII a IX k Bazilejskému dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní
 • Oznámenie MZV SR č. 593/2004 Z. z. o prijatí Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach
 • Oznámenie MZVaEÚ SR č. 187/2013 Z. z. o prijatí dodatkov k prílohám A, B a C Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach

Vyššie uvedené právne predpisy sú uverejnené na internetovej adrese http://www.zbierka.sk prípadne https://www.slov-lex.sk