Vytlačiť Poslať stránku

Ochrana a racionálne využívanie horninového prostredia

Aktuálne znenia zákonov, vyhlášok, vládnych nariadení atď., publikovaných v Zbierke zákonov SR nájdete na JASPI (Jednotný Automatizovaný Systém Právnych Informácií).

»JASPI«

  1. v zozname si vyhľadajte číslo právneho predpisu a kliknite na »Jaspi«,
  2. tam potom kliknite na položku Predpisy,
  3. do kolonky Predpis č. zadajte číslo hľadaného predpisu v tvare číslo/rok napr. 481/2000
  • Zákon č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe v znení zákona č. 525/2004 Z.z., v znení zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 497/2005 Z. z. opraviť na: Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon)
  • Vyhláška MŽP SR č. 141/2000 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon opraviť na: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva