Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ochrana a racionálne využívanie horninového prostredia

Aktuálne znenia právnych predpisov sú dostupné prostredníctvom nového právneho a informačného portálu Slov-Lex na adrese www.slov-lex.sk, ktorého obsahom je aj nová elektronická Zbierka zákonov Slovenskej republiky.

  • Zákon č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe v znení zákona č. 525/2004 Z.z., v znení zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 497/2005 Z. z. opraviť na: Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon)
  • Vyhláška MŽP SR č. 141/2000 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon opraviť na: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva