Vytlačiť Poslať stránku

Ochrana ovzdušia, klímy a ozónovej vrstvy Zeme

Aktuálne znenia zákonov, vyhlášok, vládnych nariadení atď., publikovaných v Zbierke zákonov SR nájdete na JASPI (Jednotný Automatizovaný Systém Právnych Informácií).

»JASPI«

 1. v zozname si vyhľadajte číslo právneho predpisu a kliknite na »Jaspi«,
 2. tam potom kliknite na položku Predpisy,
 3. do kolonky Predpis č. zadajte číslo hľadaného predpisu v tvare číslo/rok napr. 481/2000

 

 • Zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona č. 161/2001 Z.z. zákona č. 553/2001 Z.z. ,Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, zákona č. 525/2003 Z. z. zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č. 532/2005 Z. z. a zákona č. 571 /2005 Z.z.
 • Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 245/2003 Z. z. zákona č. 525/2003 Z.z., zákona č. 541/2004 Z.z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z.z., zákona č. 230/2005 Z. z. a zákona č. 571/2005 Z.z.
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 704/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zariadení používaných na  skladovanie, plnenie a prepravu benzínu.
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 705/2002 Z. z. o kvalite ovzdušia.
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 60/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a  emisné kvóty

  Poznámka: Vyhláška bude platiť len do 31.12.2006 (Pozri Čl. VI. zákona č. 572/2004 Z.z.).

 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácií zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení vyhlášky č. 410/2003 Z. z., vyhlášky č. 260/2005 Z. z. a vyhlášky č. 575/2005 Z.z. 
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 202/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornom posudzovaní a o oprávnení na meranie emisií a kvality ovzdušia.
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.408/2003 Z.z., o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia

  Poznámka: § 12 ods. 11 bude platiť len do 31.12.2006 (Pozri Čl. VI. zákona č. 572/2004 Z. z.).

 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 409/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá v znení vyhlášky č. 132/2006 Z.z.

  Poznámka: Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške MŽP SR č. 409/2003 Z.z. (Uverejnené v čiastke č. 191/2003). Oprava sa týka § 7 ods. 2 a Prílohy č. 2 bod 1.

  Poznámka: Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške MŽP SR č. 132/2006 Z.z. (Uverejnené v čiastke č. 83/2006). Oprava sa týka Čl. II. – účinnosť

 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuje obsah programu znižovania emisií, obsah údajov a spôsob informovania verejnosti
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 53/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie evidencie v znení vyhlášky č. 102/2005 Z. z. a vyhlášky č. 488/2006 Z.z.
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 61/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch
 • Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 344/1998 Z.z. o Protokole k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 o ďalšom znižovaní emisií síry.
 • Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 204/2003 Z. z. o vydávaní výnosu o technickom zabezpečení oprávnených meraní a metodikách monitorovania emisií a kvality ovzdušia
 • Zákon č. 76/1998 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 408/2000 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z.z. a zákona č. 587/2004 Z. z.
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/1998 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 437/2000 Z.z.
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 437/2000 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/1998 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 133/2006 Z.z. o požiadavkách na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch

   

 • Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 343/1998 Z.z. o Kodanskom protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu.
 • Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 140/2000 Z.z. o Dodatku k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu.
 • Zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 733/2004 Z.z.
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.711/2004 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.