Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Environmentálne posudzovanie a integrované pôsobenie

Aktuálne znenia právnych predpisov sú dostupné prostredníctvom nového právneho a informačného portálu Slov-Lex na adrese www.slov-lex.sk, ktorého obsahom je aj nová elektronická Zbierka zákonov Slovenskej republiky. 

  • Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    Poznámka: zrušuje zákon č. 127/1994 Z. z.
  • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 113/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na účely posudzovania vplyvov na  životné prostredie
    Poznámka: zrušuje vyhlášku č. 52/1995 Z.z.
  • Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z. , zákona č. 220/2004 Z.z. , zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 532/2005 Z.z.
  • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 391/2003 Z. z. , ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov