Vytlačiť Poslať stránku

Environmentálne posudzovanie a integrované pôsobenie

Aktuálne znenia zákonov, vyhlášok, vládnych nariadení atď., publikovaných v Zbierke zákonov SR nájdete na  JASPI (Jednotný Automatizovaný Systém Právnych Informácií).

»JASPI«

 1. v zozname si vyhľadajte číslo právneho predpisu a kliknite na »Jaspi«,
 2. tam potom kliknite na položku Predpisy,
 3. do kolonky Predpis č. zadajte číslo hľadaného predpisu v tvare číslo/rok napr. 481/2000

 

 • Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Poznámka: zrušuje zákon č. 127/1994 Z. z.

 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 113/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na účely posudzovania vplyvov na  životné prostredie

  Poznámka: zrušuje vyhlášku č. 52/1995 Z.z.

 • Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z. , zákona č. 220/2004 Z.z. , zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 532/2005 Z.z.
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 391/2003 Z. z. , ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov