Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Zoznam nariadení - Všeobecná starostlivosť o životné prostredie

Nariadenia, smernice a ďalšie právne akty EÚ/ES je možné vyhľadať si na stránke EUR-LEX (http://europa.eu.int/eur-lex)


»Eur-Lex«       

1. 


v zozname si vyhľadajte číslo právneho aktu ES/EÚ a kliknite
na »EUR-LEX«,
  2.

tam si vyberte slovenský jazyk (SK) a potom kliknite napr. na položku Legislation,
  3.


vyberte si napr. Search by document number a do
kolonky Year zadajte rok, do kolonky Number číslo hľadaného právneho aktu ES/EÚ.

  

 

  • Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/1990 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete
  • Nariadenie Rady (ES) č. 993/1999, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie rady (EHS) č. 1210/90 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1655/2000 zo 17. júla 2000 o finančnom nástroji pre životné prostredie (LIFE)
  • Nariadenie (ES) č. 2493/2000 Európskeho parlamentu a Rady zo 7. novembra 2000 o opatreniach na podporu plného začlenenia rozmeru životného prostredia do rozvojového procesu rozvojových krajín
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001, ktorým sa umožňuje dobrovoľná účasť organizácií v systéme spoločenstva pre ekologické riadenie a audit (EMAS)
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1641/2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete
  • Nariadenie Rady (ES) č. 807/2003 zo 14. apríla 2003 o prispôsobení rozhodnutiu 1999/468/ES ustanovení týkajúcich sa výborov, ktoré pomáhajú Komisii pri uplatňovaní jej vykonávacích právomocí stanovených v právnych aktoch Rady prijatých v súlade s konzultačným postupom (jednohlasnosť)
  • Nariadenie (ES) č. 1882/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 29. septembra 2003, ktorým sa upravujú rozhodnutia Rady 1999/468/ES ustanovenia týkajúce sa výborov, ktoré pomáhajú Komisii pri výkone jej vykonávacích právomocí ustanovených v nástrojoch, ktoré podliehajú postupu uvedenému v článku 251 Zmluvy o založení ES