Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Zoznam smerníc - Odpady, obaly a odpadové hospodárstvo

Nariadenia, smernice a ďalšie právne akty EÚ/ES je možné vyhľadať si na stránke EUR-LEX (http://europa.eu.int/eur-lex)

»Eur-Lex«

 

 1. v zozname si vyhľadajte číslo právneho aktu ES/EÚ a kliknite na »EUR-LEX«,
 2. tam si vyberte slovenský jazyk (SK) a potom kliknite napr. na položku Legislation,
 3. vyberte si napr. Search by document number a do kolonky Year zadajte rok, do kolonky Number číslo hľadaného právneho aktu ES/EÚ.

 

 • Smernica Rady 1975/439/EHS zo 16. júna 1975 o zneškodňovaní odpadových olejov
 • Smernica Rady 1975/442/EHS z 15. júla 1975 o odpadoch
 • Smernica Rady 1978/176/EHS z 20. februára 1978 o odpadoch z priemyselnej výroby a spracovania oxidu titaničitého
 • Smernica Rady 1982/883/EHS z 3. decembra 1982 o postupoch pre  dozor a monitorovanie životného prostredia zasiahnutého odpadom z  výroby oxidu titaničitého
 • Smernica Rady 1983/29/EHS z 24. januára 1983, ktorou sa mení a  dopĺňa smernica 1978/176/EHS o odpade z priemyselnej výroby a  spracovania oxidu titaničitého
 • Smernica Rady 1987/101/EHS z 22.decembra 1986, ktorou sa mení a  dopĺňa smernica č. 1975/439/EHS o zneškodňovaní odpadových olejov
 • Smernica Rady 1989/369/EHS z 8. júna 1989 o prevencii znečistenia ovzdušia z nových spaľovní komunálnych odpadov
 • Smernica Rady 1989/429/EHS z 21. júna 1989 o znížení znečistenia ovzdušia z existujúcich spaľovní komunálneho odpadu
 • Smernica Rady 1991/156/EHS z 18. marca 1991, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 1975/442/EHS o odpadoch
 • Smernica Rady 1991/157/EHS z 18. marca 1991 o batériách a akumulátoroch, ktoré obsahujú určité nebezpečné látky
 • Smernica Rady 1991/689/EHS z 12. decembra 1991 o nebezpečnom odpade
 • Smernica Rady 1992/112/EHS z 15. decembra 1992 o postupoch harmonizácie programov postupného znižovania a konečného odstránenia znečisťovania spôsobovaného odpadom z výroby oxidu titaničitého
 • Smernica Komisie 1993/86/EHS z 4. októbra 1993, ktorou sa prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady 1991/157/EHS o batériách a akumulátoroch, ktoré obsahujú niektoré nebezpečné látky
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1994/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov
 • Smernica Rady 1994/67/ES zo 16. decembra 1994 o spaľovaní nebezpečného odpadu
 • Smernica Rady 1996/59/ES zo 16. septembra 1996 o zneškodnení polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT)
 • Smernica Komisie 1998/101/ES z 22. decembra 1998, ktorou sa prispôsobuje technickému rozvoju smernica Rady č. 1991/157/EHS o  batériách a akumulátoroch, ktoré obsahujú niektoré nebezpečné látky
 • Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o starých vozidlách
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/76/ES zo 4. decembra 2000 o spaľovaní odpadov
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES z 27. januára 2003 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/96/ES z 27. januára 2003 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/108/ES z 8. decembra 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/96/ES o odpade z  elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)