Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Zoznam smerníc - Ochrana ovzdušia, klímy a ozónovej vrstvy Zeme

Nariadenia, smernice a ďalšie právne akty EÚ/ES je možné vyhľadať si na stránke EUR-LEX (http://europa.eu.int/eur-lex)

»Eur-Lex«

 

 1. v zozname si vyhľadajte číslo právneho aktu ES/EÚ a kliknite na »EUR-LEX«,
 2. tam si vyberte slovenský jazyk (SK) a potom kliknite napr. na položku Legislation,
 3. vyberte si napr. Search by document number a do kolonky Year zadajte rok, do kolonky Number číslo hľadaného právneho aktu ES/EÚ.

 

 • Smernica Rady 1980/799/EHS z 15. júla 1980 o limitných hodnotách pre kvalitu ovzdušia a smerných hodnotách oxidu siričitého a  rozptýlených častíc
 • Smernica Rady 1982/844/EHS z 3. decembra 1982 o limitnej hodnote olova v ovzduší
 • Smernica Rady 1984/360/EHS z 28. júna 1984 o boji proti znečisťovaniu ovzdušia z priemyselných zariadení
 • Smernica Rady 1985/203/EHS zo 7. marca 1985 o normách kvality ovzdušia pre oxid dusičitý
 • Smernica Rady 1987/217/EHS z 19.marca 1987 o prevencii a znižovaní znečisťovania životného prostredia azbestom
 • Smernica Rady 1989/369/EHS z 8. júna 1989 o prevencii znečistenia ovzdušia z nových spaľovní komunálnych odpadov
 • Smernica Rady 1989/427/EHS z 21. júna 1989 ktorou sa mení a  dopĺňa smernica 1980/779/EHS o limitných hodnotách pre kvalitu ovzdušia a smerných hodnotách oxidu siričitého a rozptýlených častíc
 • Smernica Rady 1989/429/EHS z 21. júna 1989 o znečistení ovzdušia z existujúcich spaľovní komunálneho odpadu
 • Smernica Rady 1993/12/EHS z 23. marca 1993 o obsahu síry v niektorých kvapalných palivách
 • Smernica Rady 1993/76/EHS z 13. septembra 1993 na obmedzenie emisií oxidu uhličitého prostredníctvom zlepšenia energetickej účinnosti (SAVE)
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1994/63/ES z 20. decembra 1994 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín (POZ), ktoré vznikajú pri skladovaní benzínu a jeho distribúcii z distribučných skladov do čerpacích staníc
 • Smernica Rady 1994/67/ES zo 16. decembra 1994 o spaľovaní nebezpečného odpadu
 • Smernica rady 1996/62/ES z 27. septembra 1996 o posudzovaní a riadení kvality voľného ovzdušia
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1998/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív, a ktorou sa mení a  dopĺňa smernicu Rady 1993/12/ES
 • Smernica Rady 1999/13/ES z 11. marca 1999 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach
 • Smernica Rady 1999/30/ES z 22. apríla 1999 o limitných hodnotách oxidu siričitého, oxidu dusičitého a oxidov dusíka, tuhých znečisťujúcich látok a olova v okolitom ovzduší
 • Smernica Rady 1999/32/ES zo 26. apríla 1999 o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných palivách, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1993/12/EHS
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/69/ES z 16. novembra 2000 týkajúca sa limitných hodnôt pre benzén a oxid uhoľnatý v okolitom ovzduší
 • Smernica Komisie 2000/71/ES zo 7. novembra 2000 na  prispôsobenie metód merania, stanovených v prílohách I, II, III a IV k smernici č. 1998/70/ES Európskeho parlamentu a Rady, technickému pokroku tak, ako ho predpokladá článok 10 tejto smernice
 • Smernica 2000/76/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. decembra 2000 o spaľovaní odpadov
 • Smernica 2001/80/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2001 o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia z  veľkých spaľovacích zariadení
 • Smernica 2001/81/ES Európskeho parlamentu a rady z 23. októbra 2001 o národných emisných stropoch pre určité látky znečisťujúce ovzdušie
 • Smernica 2002/3/ES Európskeho parlamentu a Rady z 12. februára 2002, ktorá sa týka ozónu v okolitom ovzduší
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/17/ES z 3. marca 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1998/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív (Text s významom pre EHP)
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003, ktorou sa zriaďuje systém na obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 1996/61/ES
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES z 21. apríla 2004 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES