Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Zoznam smerníc - Ochrana ovzdušia, klímy a ozónovej vrstvy Zeme

Nariadenia, smernice a ďalšie právne akty EÚ/ES je možné vyhľadať si na stránke EUR-LEX (http://europa.eu.int/eur-lex)

»Eur-Lex«

 

 1. v zozname si vyhľadajte číslo právneho aktu ES/EÚ a kliknite na »EUR-LEX«,
 2. tam si vyberte slovenský jazyk (SK) a potom kliknite napr. na položku Legislation,
 3. vyberte si napr. Search by document number a do kolonky Year zadajte rok, do kolonky Number číslo hľadaného právneho aktu ES/EÚ.

 

 

 • Smernica Rady 1987/217/EHS z 19.marca 1987 o prevencii a znižovaní znečisťovania životného prostredia azbestom
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1994/63/ES z 20. decembra 1994 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín (POZ), ktoré vznikajú pri skladovaní benzínu a jeho distribúcii z distribučných skladov do čerpacích staníc
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1998/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív, a ktorou sa mení a  dopĺňa smernicu Rady 1993/12/ES
 • Smernica Komisie 2000/71/ES zo 7. novembra 2000 na  prispôsobenie metód merania, stanovených v prílohách I, II, III a IV k smernici č. 1998/70/ES Európskeho parlamentu a Rady, technickému pokroku tak, ako ho predpokladá článok 10 tejto smernice
 • Smernica 2001/81/ES Európskeho parlamentu a rady z 23. októbra 2001 o národných emisných stropoch pre určité látky znečisťujúce ovzdušie
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/17/ES z 3. marca 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1998/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív (Text s významom pre EHP)
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003, ktorou sa zriaďuje systém na obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 1996/61/ES
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES z 21. apríla 2004 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/1/ES z  15. januára 2008 o  integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z  21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES z  23. apríla 2009 , ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/70/ES, pokiaľ ide o kvalitu automobilového benzínu, motorovej nafty a plynového oleja a zavedenie mechanizmu na monitorovanie a zníženie emisií skleníkových plynov, a  ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 1999/32/ES, pokiaľ ide o kvalitu paliva využívaného v plavidlách vnútrozemskej vodnej dopravy, a zrušuje smernica 93/12/EHS
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z  24. novembra 2010 o priemyselných emisiách
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z  25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES