Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Zoznam nariadení - Ochrana ovzdušia, klímy a ozónovej vrstvy Zeme

Nariadenia, smernice a ďalšie právne akty EÚ/ES je možné vyhľadať si na stránke EUR-LEX (http://europa.eu.int/eur-lex)


»Eur-Lex«       

1. 


v zozname si vyhľadajte číslo právneho aktu ES/EÚ a kliknite
na »EUR-LEX«,
  2.

tam si vyberte slovenský jazyk (SK) a potom kliknite napr. na položku Legislation,
  3.


vyberte si napr. Search by document number a do
kolonky Year zadajte rok, do kolonky Number číslo hľadaného právneho aktu ES/EÚ.

  

 

  • Nariadenie Komisie (ES) č. 1545/1999 zo 14. júla 1999,ktoré mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1091/1994 stanovujúce podrobné pravidlá pre vykonanie nariadenia Rady (EHS) č. 3528/86 o ochrane lesov pred atmosferickým znečistením
  • Nariadenie Komisie (ES) č. 2278/1999 z 21. októbra 1999, stanovujúce niektoré podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia rady (EHS) č. 3528/1986 o ochrane lesov spoločenstva pred atmosferickým znečistením
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 z 29. júna 2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu
  • Nariadenie (ES) č. 2038/2000 Európskeho parlamentu a Rady z 28. septembra 2000, ktoré mení a dopĺňa nariadenie (ES) 2037/2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvy vzhľadom na inhalátory a pumpy.
  • Nariadenie (ES) č. 2039/2000 Európskeho parlamentu a Rady z 28. septembra 2000, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2037/2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvy vzhľadom na východiskový rok pre pridelenie kvót na hydrochlórofluorované uhľovodíky.
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1804/2003 z 22. septembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2037/2000, pokiaľ ide o kontrolu halónov vyvážaných na kritické použitie, vývoz výrobkov a zariadení obsahujúcich chlórfluorované uhľovodíky a kontrolu brómchlórmetánu
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 280/2004 z 11. februára 2004 o mechanizme sledovania emisií skleníkových plynov v spoločenstve a uplatňovania Kjótskeho protokolu
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004/ES z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 1979/117/EHS