Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Zoznam nariadení - Ochrana ovzdušia, klímy a ozónovej vrstvy Zeme

Nariadenia, smernice a ďalšie právne akty EÚ/ES je možné vyhľadať si na stránke EUR-LEX (http://europa.eu.int/eur-lex)

»Eur-Lex«

 

  1. v zozname si vyhľadajte číslo právneho aktu ES/EÚ a kliknite na »EUR-LEX«,
  2. tam si vyberte slovenský jazyk (SK) a potom kliknite napr. na položku Legislation,
  3. vyberte si napr. Search by document number a do kolonky Year zadajte rok, do kolonky Number číslo hľadaného právneho aktu ES/EÚ.

 

  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004/ES z  29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 1979/117/EHS
  • Nariadenie Komisie (ES) č. 1737/2006 zo  7. novembra 2006 , ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2152/2003 týkajúce sa monitorovania lesov a environmentálnych interakcií v Spoločenstve
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 zo 16. septembra 2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 z  21. mája 2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií na úrovni členských štátov a Únie relevantných z hľadiska zmeny klímy a o zrušení rozhodnutia č. 280/2004/ES