Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Zoznam smerníc - Environmentálne riziká a environmentálna bezpečnosť

Nariadenia, smernice a ďalšie právne akty EÚ/ES je možné vyhľadať si na stránke EUR-LEX (http://europa.eu.int/eur-lex)

»Eur-Lex«

 

  1. v zozname si vyhľadajte číslo právneho aktu ES/EÚ a kliknite na »EUR-LEX«,
  2. tam si vyberte slovenský jazyk (SK) a potom kliknite napr. na položku Legislation,
  3. vyberte si napr. Search by document number a do kolonky Year zadajte rok, do kolonky Number číslo hľadaného právneho aktu ES/EÚ.

 

  • Smernica Rady č. 1990/219/EHS z 23. apríla 1990 o obmedzenom použití geneticky modifikovaných mikroorganizmov
  • Smernica Rady č.1996/ 82/ES z 9. decembra 1996 o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok
  • Smernica Rady č. 1998/81/ES z 26. októbra 1998, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 90/219/EHS o obmedzenom použití geneticky modifikovaných mikroorganizmov
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 1999/45/ES z 31. mája 1999 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov
  • Smernica Komisie č. 2001/60/ES zo 7. augusta 2001,ktorou sa prispôsobuje technickému pokroku smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa klasifikácie, balenia a  označovania nebezpečných prípravkov (Text s významom pre Európsky hospodársky priestor)
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2001/18/ES z 12 marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do  životného prostredia a o zrušení smernice Rady 1990/220/EHS
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/105/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 1996/82/ES o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok