Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Zoznam nariadení - Environmentálne riziká a environmentálna bezpečnosť

Nariadenia, smernice a ďalšie právne akty EÚ/ES je možné vyhľadať si na stránke EUR-LEX (http://europa.eu.int/eur-lex)

»Eur-Lex«

 

 1. v zozname si vyhľadajte číslo právneho aktu ES/EÚ a kliknite na »EUR-LEX«,
 2. tam si vyberte slovenský jazyk (SK) a potom kliknite napr. na položku Legislation,
 3. vyberte si napr. Search by document number a do kolonky Year zadajte rok, do kolonky Number číslo hľadaného právneho aktu ES/EÚ.
 • Nariadenie Rady (EHC) č.793/1993 z 23. marca 1993 o vyhodnocovaní a kontrole rizík existujúcich látok
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 zo  17. júla 2000 o revidovanej metóde spoločenstva pri udeľovaní environmentálnej značky
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 2364/2000 z 25. októbra 2000 týkajúci sa štvrtého zoznamu prioritných látok plánovaného podľa nariadenia Rady (EHS) č. 793/1993. (text s významom pre EHP)
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 2592/2000 z 28. decembra 2001, ktorým sa výrobcom alebo dovozcom určitých prioritných látok ukladajú ďalšie povinnosti týkajúce sa poskytovania informácií a testovania v  súlade s nariadením Rady (EHS) č. 793/1993 o vyhodnotení a kontrole rizík, ktoré spôsobujú existujúce látky
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 1217/2000 zo 5. júla 2002 vyžadujúci od dovozcov alebo výrobcov určitých látok uvedených v zozname EINECS, aby poskytovali určité informácie a vykonávali určité testy podľa nariadenia Rady (EHS) č. 793/1993
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 2592/2001z 28. decembra 2001, ktorým sa výrobcom alebo dovozcom určitých prioritných látok ukladajú ďalšie povinnosti týkajúce sa poskytovania informácií a testovania v súlade s  nariadením Rady (EHS) č. 793/1993 o vyhodnotení a kontrole rizík, ktoré spôsobujú existujúce látky
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1946/2003 z 15. júla 2003 o cezhraničnom pohybe geneticky modifikovaných organizmov
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES