Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Environmentálne posudzovanie a integrované pôsobenie

Nariadenia, smernice a ďalšie právne akty EÚ/ES je možné vyhľadať si na stránke EUR-LEX (http://eur-lex.europa.eu/sk/index.htm)

 

 


»Eur-Lex«       

1. 


v zozname si vyhľadajte číslo právneho aktu ES/EÚ a kliknite
na »EUR-LEX«,
  2.

tam si vyberte slovenský jazyk (SK) a potom kliknite napr. na položku Legislation,
  3.


vyberte si napr. Search by document number a do
kolonky Year zadajte rok, do kolonky Number číslo hľadaného právneho aktu ES/EÚ.

  

 

  • Smernica Rady 1985/337/EHS z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie
  • Smernica Rady č. 1996/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
  • Smernica Rady č. 1997/11/ES z 3. marca 1997, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1985/337/EHS o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2001/42/ES z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov týkajúcich sa životného prostredia
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/35/ES z. 26. mája 2003, ktorou sa ustanovuje účasť verejnosti pri navrhovaní určitých plánov a programov týkajúcich sa životného prostredia, a ktorou sa menia a dopĺňajú s ohľadom na účasť verejnosti a prístup k spravodlivosti, smernice Rady č.1985/337/EHS a č.1996/61/ES
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/35/ES z 21. apríla 2004 o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd