Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Zverejnenie výzvy na zriadenie koordinačných centier pre vyhradené prúdy odpadov

Stanovisko Ministerstva životného prostredia SR k spôsobu plnenia zberového podielu výrobcami obalov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v súlade s § 105 ods. 2 písm. ag) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. zverejňuje výzvu na založenie koordinačného centra pre prúd odpadov z obalov a neobalových výrobkov.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v súlade s § 105 ods. 2 písm. ag) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. zverejňuje výzvu na založenie koordinačného centra pre prúd elektroodpadov.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v súlade s § 105 ods. 2 písm. ag) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. zverejňuje výzvu na založenie koordinačného centra pre prúd použitých batérií a akumulátorov.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v súlade s § 105 ods. 2 písm. ag) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. zverejňuje výzvu na založenie koordinačného centra pre prúd odpadových pneumatík.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v súlade s § 105 ods. 2 písm. ag) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. zverejňuje výzvu na založenie koordinačného centra pre prúd starých vozidiel.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyzýva subjekty, ktoré majú záujem podieľať sa na založení koordinačného centra pre konkrétny vyhradený prúd odpadov, aby svoj záujem podľa § 31 ods. 3 a 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch písomne oznámili Ministerstvu životného prostredia SR v lehote do jedného mesiaca odo dňa zverejnenia výzvy.

Ministerstvo životného prostredia SR do vzniku koordinačného centra zriadilo podľa § 31 od. 11 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch klientskú linku pre obce, pôvodcov odpadu a držiteľov odpadu. Tel. číslo: 02 5956 2261 a email: