Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Workshop na tému: Agenda 2030

Pre správne uchopenie  a ukotvenie Agendy 2030 v domácich podmienkach bude rezort životného prostredia vychádzať troch kľúčových slov, a to  mainstreaming, ownership, inclusion.  To sú hlavné závery z workshopu, ktorý zorganizovala Sekcia environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov Ministerstva životného prostredia SR, ktoré sa konalo dňa 13. marca 2017 na pôde rezortu životného prostredia . Workshop na tému: Agenda 2030 - ciele udržateľného rozvoja a jej environmentálny rozmer v domácich podmienkach mal za cieľ informovať o Agende 2030 a zároveň poukázať na skutočnosť, že sa  blížime do fázy, kedy členské krajiny EÚ, vrátane Slovenskej republiky, musia implementovať a vyhodnocovať Agendu 2030 v domácich podmienkach. Workshop poskytol taktiež priestor pre proaktívne zapojenie sa  do diskusie o posunoch v smerovaní udržateľného rozvoja cez optiku environmentálneho piliera v danej problematike. Na tomto pracovnom stretnutí sa okrem vybraných zamestnancov rezortu životného prostredia zúčastnili aj hostia z iných rezortov, a to z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti SR a z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Na základe tohto workshopu jednotlivé vecné sekcie ministerstva budú požiadané o vykonanie analýzy jednak cieľov a podcieľov, ktoré sú legislatívne pokryté, ako aj zmapovanie medzier v oznámení EK, najmä v nadväznosti na už existujúce politiky ako 7. Environmentálny akčný program a stratégia Európa 2020, ako aj v národnej legislatíve a zároveň v spolupráci s SAŽP stanovíme merateľné ukazovatele k relevantným cieľom Agendy 2030.