Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Vytýčenie environmentálne citlivých lokalít nad Krásnohorskou jaskyňou

Pracovníci Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) v rámci projektu LIFE+ KRASCAVE (plným názvom „Zavedenie trvalo udržateľného využívania podzemnej vody v podzemnom krasovom systéme Krásnohorskej jaskyne“) na základe geologickej a geomorfometrickej analýzy širšieho územia severnej časti Silickej planiny vyčlenili v infiltračnej oblasti podzemného hydrologického systému Krásnohorskej jaskyne rôzne environmentálne zraniteľné územia. Ich cieľom bolo lokalizovať územia s najvyššiu mierou rizika kontaminácie vodného toku pretekajúceho Krásnohorskou jaskyňou. Vyčlenené „hotspoty“ – kritické citlivé oblasti zraniteľnosti podzemných vôd sú lokalizované najmä v severozápadnej časti Silickej planiny. Toto bolo neskôr potvrdené aj sériou stopovacích skúšok v oblasti, ktorými sa skúmalo podzemné prepojenia medzi povrchom Silickej planiny a Krásnohorskou jaskyňou. Výsledky si môže verejnosť pozrieť na webovej stránke projektu KRASCAVE http://www.geology.sk/krascave, v časti venovanej výsledkom projektu pre aktivitu B.3 „Identifikácia citlivých oblastí“.

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra