Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Usmernenie vo veci uplatňovania požiadaviek na výrobu bioplynu podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. v znení vyhlášky MŽP SR č. 252/2016 Z. z.

V súvislosti s blížiacim sa termínom na zosúladenie bioplynových staníc (ďalej len „BPS“) s požiadavkami ustanovenými vyhláškou MŽP SR č. 253/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášky č. 270/2014 Z. z. vydal odbor ochrany ovzdušia MŽP SR usmernenie pre okresné úrady, ako postupovať v prípade, ak prevázkovateľ BPS požiada o výnimku z uplatňovania technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania.

Súvisiace odkazy