Vytlačiť Poslať stránku

Upozornenie na vybrané požiadavky právnych predpisov vo veciach ochrany ovzdušia platné od 1. januára 2016

Toto upozornenie sa týka požiadaviek právnej úpravy ochrany ovzdušia, ktoré vyplývajú z nasledujúcich vykonávacích predpisov a ktoré nadobudli platnosť 1. 1. 2016:

I. Vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré stanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášky MŽP SR č. 270/2014 Z. z. (sprísnenie špecifických aj všeobecných emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania, rozšírenie zoznamu znečisťujúcich látok)

II. Vyhláška MŽP SR č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách v znení vyhlášky MŽP SR č. 367/2015 Z. z. (požiadavky na kvalitu druhotných palív t. j. palív vyrobených z odpadov, ktoré dosiahnu stav konca odpadu)

Celé znenie nájdete tu, alebo na web stránke http://www.minzp.sk/oblasti/ovzdusie/ochrana-ovzdusia/informacie/