Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Upozornenie na vybrané požiadavky právnych predpisov vo veciach ochrany ovzdušia platné od 1. januára 2016

Toto upozornenie sa týka požiadaviek právnej úpravy ochrany ovzdušia, ktoré vyplývajú z nasledujúcich vykonávacích predpisov a ktoré nadobudli platnosť 1. 1. 2016:

I. Vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré stanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášky MŽP SR č. 270/2014 Z. z. (sprísnenie špecifických aj všeobecných emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania, rozšírenie zoznamu znečisťujúcich látok)

II. Vyhláška MŽP SR č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách v znení vyhlášky MŽP SR č. 367/2015 Z. z. (požiadavky na kvalitu druhotných palív t. j. palív vyrobených z odpadov, ktoré dosiahnu stav konca odpadu)

Celé znenie nájdete tu, alebo na web stránke http://www.minzp.sk/oblasti/ovzdusie/ochrana-ovzdusia/informacie/