Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Tlačiť Poslať stránku

SÚŤAŽE 2017 „Vodné dielo Gabčíkovo mojimi očami“

POD ZÁŠTITOU MINISTRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR Lászlóa Sólymosa

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, vyhlasuje súťaž pre žiakov základných škôl a súťaž pre študentov stredných škôl. Obe súťaže s názvom „VODNÉ DIELO GABČÍKOVO MOJIMI OČAMI„ sú zamerané na vzdelávanie mládeže v environmentálnej oblasti a zvyšovanie povedomia o význame vodných stavieb.

Vyhlasovateľ a organizátor súťaží: VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (ďalej aj len „usporiadateľ“)

Poslanie súťaží:
Výtvarné súťaže pre žiakov základných a stredných škôl organizuje VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, pri príležitosti 25. výročia uvedenia Vodného diela Gabčíkovo do prevádzky. Vodné dielo Gabčíkovo je najväčšou vodnou stavbou na Slovensku a patrí k najväčším vodným stavbám v Európe Súťažami, ktoré sú zamerané na vzdelávanie mládeže v environmentálnej oblasti, chceme osláviť štvrťstoročie prevádzky vodného diela spolu so žiakmi a študentmi. Cieľom súťaží je zároveň motivovať mladých ľudí k ochrane vody, zeme, rastlín i živočíchov a prispieť k vyššiemu povedomiu o význame vodných stavieb.

1.) Výtvarná súťaž pre základné školy a 1. stupeň 8-ročných gymnázií
Téma: Výtvarný návrh maskota Vodného diela Gabčíkovo, ktoré tento rok oslavuje 25. výročie uvedenia do prevádzky (koláž s použitím minimálne dvoch rôznych prírodných materiálov)

Súťažné kategórie: A kategória - žiaci 1. – 5. ročníka základných škôl

B kategória - žiaci 6. – 9. ročníka základných škôl resp. 1. stupňa 8-ročných gymnázií

Ako na to?
Jednotlivec v rámci súťaže vytvorí na výkres formátu A3 výtvarný návrh maskota Vodného diela Gabčíkovo, ktorý bude do ďalších rokov ochrancom tejto vodnej stavby a bude zároveň dohliadať na ochranu rastlín a živočíchov v jej okolí. Žiak, resp. študent, maskota pomenuje a vytvorí ho ako koláž s použitím minimálne dvoch rôznych prírodných materiálov (napríklad listy, kamienky, textílie, prírodný špagát, a pod.), s možnosťou ďalšieho výtvarného dotvorenia práce kombinovanými technikami (s využitím napr. kresby alebo maľby).
Prosíme neposielať práce trojrozmerné, menšieho alebo väčšieho formátu ako A3 či zarámované.

Dátum konania súťaže: 20. 4. – 31. 5. 2017(pri príležitosti Dňa Zeme)


Výsledky budú vyhlásené
a výhercovia ocenení: 17. 6. 2017 počas podujatia k Medzinárodnému Dňu Dunaja na Vodnom diele Gabčíkovo


Ceny pre víťazov:
A kategória: 1. miesto – elektronická učebná pomôcka – moderný tablet +pohár víťazov od generálneho riaditeľa VV, š. p.

2. – 5. miesto – školské pomôcky a knihy

B kategória: 1. miesto – elektronická učebná pomôcka – moderný tablet +pohár víťazov od generálneho riaditeľa VV, š. p.

2. – 5. miesto – didaktické pomôcky a knižné ceny


2.) Súťaž pre stredné školy

Téma: Vytvor so spolužiakom/spolužiačkou video, ktorým svojich rovesníkov presvedčíte, aby chránili prírodu a mysleli ekologicky. Vo videu nesmú účinkovať ľudia. Podmienkou je, aby ste videom upozornili na konkrétne prípady znečistenia vôd a krajiny a ich možné dopady na život na Zemi.

Ako na to?
Dvojčlenná skupina (zložená z dvoch študentov rovnakej strednej školy alebo gymnázia) nahrá mobilným telefónom alebo kamerou krátky príbeh s posolstvom, ktorým upozornia na konkrétne prípady znečistenia vôd a krajiny a ich možné dopady na život na Zemi (video musí mať dĺžku od 60 do 360 sekúnd a musí byť spracované v jednom z prípustných formátov - .MOV, .MPEG4, .MP4, .AVI alebo .WMV ), tak aby zaujali svojich rovesníkov a upriamili pozornosť na problematiku ochrany životného prostredia.

Dátum konania súťaže: 20. 4. – 31. 5. 2017(pri príležitosti Dňa Zeme)

Výsledky budú vyhlásené
a výhercovia ocenení: 17. 6. 2017počas podujatia k Medzinárodnému dňu Dunaja na Vodnom diele Gabčíkovo

Ceny pre víťazov: 1. miesto – každý jeden študent z víťaznej súťažnej dvojice získa – moderný tablet + pohár víťazov od generálního riaditeľa VV, š. p.

2. – 5. miesto – dvojice získajú vecné ceny – didaktické pomôcky a knižné ceny

Podmienky zaradenia súťažných prác do súťaže:
V prípade výtvarnej súťaže pre žiakov základných škôl a 1. stupňa 8-ročných gymnázií, musí mať každá z výtvarných prác na zadnej strane uvedené nasledovné údaje: krstné meno a priezvisko autora, vek autora a trieda, ktorú v školskom roku 2016/17 navštevuje, názov a adresa školy, meno pedagóga a kontaktné údaje (e-mail adresa alebo telefónne číslo), zaradenie do jednej z kategórií (A alebo B kategória) a meno pre maskota.
V prípade súťaže pre stredné školy si školy môžu vybrať, či súťažné videá zašlú poštou, prípadne osobne doručia nahraté na DVD nosiči, USB kľúči alebo ich zašlú elektronicky, tzn. e-mailom s priloženým linkom na externé úložisko dát (napr. uschovna.cz a pod) s nahratým súborom. Ku každému jednotlivému súťažnému videu musí byť priložená školou vyplnená a podpísaná prihláška („Prihláška do súťaže „Vodné dielo Gabčíkovo mojimi očami“ určenej pre stredné školy“), ktorá je zverejnená aj na internetovej stránke usporiadateľa www.vvb.sk. Súťažné video musí byť v úvode alebo v závere označené menami dvojice autorov.
Súťažné práce v oboch súťažiach musia spĺňať technické podmienky stanovené v pravidlách a podmienkach konkrétnej súťažea musia byť zaslané poštou alebo elektronicky, prípadne osobne doručené, najneskôr do 31. 5. 2017 (vrátane).
Adresa usporiadateľa:
Vodohospodárska výstavba, štátny podnik
Karloveská 2
P. O. BOX 45

842 04 Bratislava
Slovenská republika

e-mail usporiadateľa:

sutaze@vvb.sk
Súťažné práce je potrebné na obálke (alebo v predmete emailovej správy) označiť heslom „VODNÉ DIELO GABČÍKOVO MOJIMI OČAMI“.
Viac o súťažiach sa dozviete (nižšie) v Pravidlách a podmienkach výtvarných súťaží „Vodné dielo Gabčíkovo mojimi očami“.