Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

SÚŤAŽE 2017 „Vodné dielo Gabčíkovo mojimi očami“

POD ZÁŠTITOU MINISTRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR Lászlóa Sólymosa

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, vyhlasuje súťaž pre žiakov základných škôl a súťaž pre študentov stredných škôl. Obe súťaže s názvom „VODNÉ DIELO GABČÍKOVO MOJIMI OČAMI„ sú zamerané na vzdelávanie mládeže v environmentálnej oblasti a zvyšovanie povedomia o význame vodných stavieb.

Vyhlasovateľ a organizátor súťaží: VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (ďalej aj len „usporiadateľ“)

Poslanie súťaží:
Výtvarné súťaže pre žiakov základných a stredných škôl organizuje VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, pri príležitosti 25. výročia uvedenia Vodného diela Gabčíkovo do prevádzky. Vodné dielo Gabčíkovo je najväčšou vodnou stavbou na Slovensku a patrí k najväčším vodným stavbám v Európe Súťažami, ktoré sú zamerané na vzdelávanie mládeže v environmentálnej oblasti, chceme osláviť štvrťstoročie prevádzky vodného diela spolu so žiakmi a študentmi. Cieľom súťaží je zároveň motivovať mladých ľudí k ochrane vody, zeme, rastlín i živočíchov a prispieť k vyššiemu povedomiu o význame vodných stavieb.

1.) Výtvarná súťaž pre základné školy a 1. stupeň 8-ročných gymnázií
Téma: Výtvarný návrh maskota Vodného diela Gabčíkovo, ktoré tento rok oslavuje 25. výročie uvedenia do prevádzky (koláž s použitím minimálne dvoch rôznych prírodných materiálov)

Súťažné kategórie: A kategória - žiaci 1. – 5. ročníka základných škôl

B kategória - žiaci 6. – 9. ročníka základných škôl resp. 1. stupňa 8-ročných gymnázií

Ako na to?
Jednotlivec v rámci súťaže vytvorí na výkres formátu A3 výtvarný návrh maskota Vodného diela Gabčíkovo, ktorý bude do ďalších rokov ochrancom tejto vodnej stavby a bude zároveň dohliadať na ochranu rastlín a živočíchov v jej okolí. Žiak, resp. študent, maskota pomenuje a vytvorí ho ako koláž s použitím minimálne dvoch rôznych prírodných materiálov (napríklad listy, kamienky, textílie, prírodný špagát, a pod.), s možnosťou ďalšieho výtvarného dotvorenia práce kombinovanými technikami (s využitím napr. kresby alebo maľby).
Prosíme neposielať práce trojrozmerné, menšieho alebo väčšieho formátu ako A3 či zarámované.

Dátum konania súťaže: 20. 4. – 31. 5. 2017(pri príležitosti Dňa Zeme)


Výsledky budú vyhlásené
a výhercovia ocenení: 17. 6. 2017 počas podujatia k Medzinárodnému Dňu Dunaja na Vodnom diele Gabčíkovo


Ceny pre víťazov:
A kategória: 1. miesto – elektronická učebná pomôcka – moderný tablet +pohár víťazov od generálneho riaditeľa VV, š. p.

2. – 5. miesto – školské pomôcky a knihy

B kategória: 1. miesto – elektronická učebná pomôcka – moderný tablet +pohár víťazov od generálneho riaditeľa VV, š. p.

2. – 5. miesto – didaktické pomôcky a knižné ceny


2.) Súťaž pre stredné školy

Téma: Vytvor so spolužiakom/spolužiačkou video, ktorým svojich rovesníkov presvedčíte, aby chránili prírodu a mysleli ekologicky. Vo videu nesmú účinkovať ľudia. Podmienkou je, aby ste videom upozornili na konkrétne prípady znečistenia vôd a krajiny a ich možné dopady na život na Zemi.

Ako na to?
Dvojčlenná skupina (zložená z dvoch študentov rovnakej strednej školy alebo gymnázia) nahrá mobilným telefónom alebo kamerou krátky príbeh s posolstvom, ktorým upozornia na konkrétne prípady znečistenia vôd a krajiny a ich možné dopady na život na Zemi (video musí mať dĺžku od 60 do 360 sekúnd a musí byť spracované v jednom z prípustných formátov - .MOV, .MPEG4, .MP4, .AVI alebo .WMV ), tak aby zaujali svojich rovesníkov a upriamili pozornosť na problematiku ochrany životného prostredia.

Dátum konania súťaže: 20. 4. – 31. 5. 2017(pri príležitosti Dňa Zeme)

Výsledky budú vyhlásené
a výhercovia ocenení: 17. 6. 2017počas podujatia k Medzinárodnému dňu Dunaja na Vodnom diele Gabčíkovo

Ceny pre víťazov: 1. miesto – každý jeden študent z víťaznej súťažnej dvojice získa – moderný tablet + pohár víťazov od generálního riaditeľa VV, š. p.

2. – 5. miesto – dvojice získajú vecné ceny – didaktické pomôcky a knižné ceny

Podmienky zaradenia súťažných prác do súťaže:
V prípade výtvarnej súťaže pre žiakov základných škôl a 1. stupňa 8-ročných gymnázií, musí mať každá z výtvarných prác na zadnej strane uvedené nasledovné údaje: krstné meno a priezvisko autora, vek autora a trieda, ktorú v školskom roku 2016/17 navštevuje, názov a adresa školy, meno pedagóga a kontaktné údaje (e-mail adresa alebo telefónne číslo), zaradenie do jednej z kategórií (A alebo B kategória) a meno pre maskota.
V prípade súťaže pre stredné školy si školy môžu vybrať, či súťažné videá zašlú poštou, prípadne osobne doručia nahraté na DVD nosiči, USB kľúči alebo ich zašlú elektronicky, tzn. e-mailom s priloženým linkom na externé úložisko dát (napr. uschovna.cz a pod) s nahratým súborom. Ku každému jednotlivému súťažnému videu musí byť priložená školou vyplnená a podpísaná prihláška („Prihláška do súťaže „Vodné dielo Gabčíkovo mojimi očami“ určenej pre stredné školy“), ktorá je zverejnená aj na internetovej stránke usporiadateľa www.vvb.sk. Súťažné video musí byť v úvode alebo v závere označené menami dvojice autorov.
Súťažné práce v oboch súťažiach musia spĺňať technické podmienky stanovené v pravidlách a podmienkach konkrétnej súťažea musia byť zaslané poštou alebo elektronicky, prípadne osobne doručené, najneskôr do 31. 5. 2017 (vrátane).
Adresa usporiadateľa:
Vodohospodárska výstavba, štátny podnik
Karloveská 2
P. O. BOX 45

842 04 Bratislava
Slovenská republika

e-mail usporiadateľa:

sutaze@vvb.sk
Súťažné práce je potrebné na obálke (alebo v predmete emailovej správy) označiť heslom „VODNÉ DIELO GABČÍKOVO MOJIMI OČAMI“.
Viac o súťažiach sa dozviete (nižšie) v Pravidlách a podmienkach výtvarných súťaží „Vodné dielo Gabčíkovo mojimi očami“.