Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Stratégia environmentálne politiky

Informácia k vypracovaniu správy o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom: „Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálne politiky Slovenskej republiky do roku 2030

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Inštitút environmentálnej politiky (ďalej len „MŽP SR“) v súlade s § 17 v spojení s § 9 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že bola vypracovaná správa o hodnotení strategického dokumentu „Zelenšie Slovensko -Stratégia environmentálne politiky Slovenskej republiky do roku 2030“, ktorá sa spolu s návrhom strategického dokumentu nachádza na webovom sídle MŽP SR a na stránke http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/zelensie-slovensko-strategia-environmentalnej-politiky-slovenskej-repu.
K nahliadnutiu je k dispozícii na adrese MŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, Inštitút environmentálnej politiky, kontaktná osoba: , tel.: 02/59562214, v pracovné dni od 8.00 do 16.00 h.
Pripomienky k správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu môžete zaslať na adresu MŽP SR do 21 dní od uverejnenia tejto informácie.
Verejné prerokovanie správy o hodnotení sa uskutoční 04.06.2018 v konferenčnej sále Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, Mlynská dolina 3962/1, 817 04 Bratislava v čase od 13.00 hod.