Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Štátni geológovia analyzovali mikrobiologické parametre vody v Krásnohorskej jaskyni

Pracovníci Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) vykonali v období rokov 2015 až 2017 desiatky odberov vzoriek z podzemného vodného toku pretekajúceho priestormi Krásnohorskej jaskyne, z ktorých boli stanovené mikrobiologické parametre vody.

Informácie o mikrobiologickom zložení a jeho zmenách v priebehu roka budú slúžiť pre kalibráciu prototypového zariadenia určeného na ochranu týchto vôd. Spomínané činnosti ŠGÚDŠ vykonáva v rámci aktivity C.1 projektu LIFE+ KRASCAVE. Výsledky týkajúce sa mikrobiologického zloženia boli porovnávané s výdatnosťou prameňa a meteorologickými javmi – zrážkovými úhrnmi a priebehom priemerných denných teplôt vzduchu.

Najvýraznejšiu závislosť vykazovali počty organizmov kultivovateľných pri teplote 22 °C a 36 °C. Ich prítomnosť zároveň v oveľa menšej miere závisela od miestnych meteorologických javov. Na rozdiel od predchádzajúcich výskumov bol vo vodách prameňa Buzgó zistený aj výskyt indikátorov fekálneho znečistenia. V tomto prípade však bola korelácia ich početnosti s výdatnosťou prameňa oveľa menšia, mierne badateľná iba v prípade prítomnosti enterokokov a ešte menej v prípade Escherichií coli. Pre koliformné baktérie nebola zaznamenaná žiadna súvislosť ich prítomnosti s hydrologickou situáciou. Výsledky monitoringu taktiež potvrdili pretrvávajúce malé zastúpenie mikroorganizmov kultivovateľných pri teplote 22 °C a 36 °C počas všetkých sezónnych zmien v rámci ročného cyklu.

Kompletné výsledky si môžu záujemcovia pozrieť na webovej stránke projektu KRASCAVE: http://www.geology.sk/krascave resp. https://www.geology.sk/krascave/e107_plugins/download/download.php?action=view&id=100